Manifest

Gemeente Nieuwe IJssel


Uit De Groene Amsterdammer, december 2019/januari 2020

"Hoe nu verder?
Diagnoses zijn er volop van de crises waar de wereld mee worstelt. Van de klimaatcrisis tot de crisis in de westerse democratie, van de technologische ontheemding tot het doorgeschoten kapitalisme met zijn groeiende kloof tussen superrijk en kansloos arm - er zijn inmiddels stapels boeken en rapporten over verschenen. Langzaam gaan we nu van diagnose naar voorstellen voor verandering.

Uit Félix Guattari, The three ecologies, 1989
“Now more than ever, nature cannot be separated from culture; in order to comprehend the interactions between ecosystems, the mechanosphere and the social and individual Universes of reference, we must learn to think 'transversally'. Just as monstrous and mutant algae invade the lagoon of Venice, so our television screens are populated, saturated, by 'degenerate' images and statements (énoncés). In the field of social ecology, men like Donald Trump are permitted to proliferate freely, like another species of algae, taking over entire districts of New York and Atlantic City; he 'redevelops' by raising rents, thereby driving out tens of thousands of poor families, most of whom are condemned to homelessness, becoming the equivalent of the dead fish of environmental ecology.”


Amsterdam / Gendringen, 31 januari 2020

De missie van Gemeente Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een open Gemeente voor artistiek-politieke oefening, actie en verandering. Centraal in Gemeente Nieuwe IJssel staan de begrippen persoonlijk handelingsvermogen en oefening. Deze begrippen hebben zowel artistiek, filosofisch als politiek en ecologisch een grote betekenis.

Onze missie is om van Nieuwe IJssel een Gemeente te maken voor het agenderen, vormgeven, publiceren en het aanjagen van versterking van het persoonlijk handelingsvermogen. Door praktijken, oefeningen en leidraden te helpen ontwikkelen zodat in deze belangrijke periode van 'cascade van crises' de persoon tot expressie kan komen en het persoonlijke een sturende plaats gaat krijgen in de groep en in de gemeenschap.

Gemeente Nieuwe IJssel
Voor onze missie zijn we op zoek geweest naar een passende vorm. Een politieke partij, een Stichting voor Filosofie, een Centrum voor Actuele kunst, een NGO, een activistische beweging, een magazine, een platform, een debatcentrum: Gemeente Nieuwe IJssel is het allemaal, maar is het ook allemaal niet. Dat komt omdat wij een nieuwe missie hebben die tegen de kaders en de tijdgeest ingaat.

Wij geven in deze website aan wat wij denken wat Gemeente Nieuwe IJssel is en nodigen anderen uit deze Gemeente te gaan bewonen om er mede vorm aan te geven.

Gemeente
Gemeente is afgeleid van meent en is verwant aan gemeenschap. Deze gemeentelijke ruimte willen we opnieuw begaanbaar maken. 'Gemeente' zoals we het nu kennen is een te functioneel en grondgebonden bestuurslichaam geworden, en is als vrijheidspraktijk verloren gegaan.

Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een met water, stromen, beweging en splitsingen doordrenkte naam. De vloeibaarheid staat tegenover grondgebondenheid. En water en het aquatische zijn op vele manieren met de crises in onze tijd verbonden. Nieuwe IJssel is een stroomgebied en is niet aan één geografisch gebied gebonden of beperkt zich in één land. Daarmee maakt Nieuwe IJssel allerlei grenzen - die sterk met identiteit zijn verbonden - doorlaatbaar.

"Een vloeibaarheid waarin de meest betekenisvolle aspecten van de dagelijkse realiteit kunnen neerslaan: een dimensie waarin het blijvende ruimte maakt voor de overgang en de behoefte opzij gaat voor het verlangen".

Gemeente Nieuwe IJssel is een stroomgebied, dat stroomt vanaf de Noordzee met een bruggenhoofd in Amsterdam op KNSM-eiland naar Gendringen in de Achterhoek op de grens met Duitsland waar het tweede bruggenhoofd staat. Ook om naar Duitsland en naar de rest van Europa door te stromen.

Waarom Gemeente Nieuwe IJssel?
Gemeente Nieuwe IJssel is door ons 'in het leven geroepen' omdat de manier waarop de crises van klimaat, democratie, technologie dystopie en ongelijkheid wordt aangevlogen niet gaat leiden tot de noodzakelijke veranderingen. De verschillende crises zijn steeds meer verstrengeld geraakt en kunnen niet meer los van elkaar gezien of gediagnosticeerd worden. Bijkomend zien wij dat de verstrengeling ook nieuwe wildgroei en alarmisme aanzuigt: cross-crisis contaminatie. De samenleving, de politiek noch actiegroepen of protestbewegingen bieden voor de oorzaken onder deze verstrengelde crises een samenhangende analyse met daaraan gekoppeld een handelingsperspektief.

De vier grote systeemcrises
De vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel zien dat de vier grote systeemcrises eigenlijk zijn verstrengeld. En we denken dat door iedere crisis apart te beschouwen en aan te pakken - voor iedere crisis aparte taal, specialisten en belangengroepen, ieder met een eigen winkel - de mensheid dieper in de put zal raken. We zien onder de huidige maatschappelijke, economische en politieke structuur een fundamentele leegte die eerst moet worden aangezuiverd om nog een kans te hebben op een toekomst.
Wij noemen dit tekort ‘persoonlijk handelingsvermogen’ en dit is waaraan Gemeente Nieuwe IJssel gaat werken. Onze analyse is ontstaan door het verbinden van diverse vakvreemde perspektieven en door in ieder belangrijk domein dat is betrokken bij de vraagstukken, ervaring te hebben opgedaan.

Persoonlijk handelingsvermogen
De verschillende crises worden door dezelfde 'gebeurtenis' aangedreven die tegelijk ook de verstrengeling van de crises verklaart: de mens als persoon is uit het grote verhaal verdwenen en de mens als individu, als onderdeel van de groep, heeft de plaats ingenomen. Er is daardoor een enorm tekort aan persoonlijk handelingsvermogen ontstaan, de agency is nagenoeg verdwenen. Het is dit type handelingsvermogen dat noodzakelijk is om de relatie tussen mens zijn en onderdeel van de wereld zijn te herstellen. Niet alleen voor de opbrengsten van deze relatie maar ook voor het oplossen van de problemen. Zie ook 'Hoe is de mens als persoon?'.

Hoe is dit handelingsvermogen verdwenen?
Onze analyse is dat het persoonlijk handelingsvermogen al minstens twee eeuwen lang is geoutsourced aan de instituties, de natiestaat voorop. En vanaf de 2e wereldoorlog ook aan een consument gedreven markteconomie. In deze outsourcing veranderen personen in groepsgebonden individuen. Personen geven soevereiniteit op en bieden hun loyaliteit aan de gemeenschap in ruil voor veiligheid en welvaart. De afgelopen decennia zijn de conditievoorwaarden onder het contract voor zowel het individu als voor de instituties heel sterk gewijzigd. Maar het contract zelf blijft ongewijzigd.

Tijdruimte compressie technologie heeft de primaire opspanners van de mens in zijn omgeving fundamenteel en definitief gewijzigd. Dit heeft turbulente gevolgen voor alle domeinen op alle schalen in breedte, diepte en snelheid. Met als gevolg dat de oude nabijheidstechnieken niet meer werken en de technologie - met een nietsontziend zakelijk instinct - deze opnieuw gaat invullen.

Juist nu het contract tussen individu en instituties echt betekenis moet gaan krijgen, de crises stapelen zich op, wordt van het bestuur verwacht dat ze gaan besturen. Maar de catastrofe wordt alleen maar groter. Burgers eisen dat de instellingen de problemen gaan oppakken, maar deze zijn allang niet meer in staat om in de kluwen van verstrengelde crises een begin te vinden.
De uitdagingen waarvoor de mensheid is geplaatst zijn nu zo omvangrijk, een 'cascade van catastrofes' en 'de aarde die terugpraat', dat dit aanleiding geeft het contract te ontbinden en het persoonlijk handelingsvermogen terug op te eisen. Om met de energie die dan vrijkomt zichzelf, de samenleving en de aarde te redden.

Alleen door het handelingsvermogen te versterken, door de bevrijding van de persoon uit de greep van de groep, door persoonlijke ontwikkeling en expressie, kan de wereld en haar structuur van onderaf worden versterkt en opnieuw worden opgebouwd. De artistiek-politieke energie die door de groei van soevereiniteit vrijkomt, komt beschikbaar bij het ombuigen van de crises. En om de rijkheid van de mens, de gemeenschap en de aarde te onderzoeken en uit te drukken in nieuwe vrijheidspraktijken.

Oefenen
Gemeente Nieuwe IJssel is een artistiek-politieke organisatie die oefeningen ontwikkelt, deze oefeningen helpt tot stand te brengen, te verspreiden om met deze oefeningen het persoonlijk handelingsvermogen van de bewoners van Gemeente Nieuwe IJssel helpt te vergroten. Het begrip 'oefening' hebben we van de filosoof Sloterdijk geleend. Zijn boek 'Je moet je leven veranderen' gaat over hoe 'Mens zijn is oefenen'. Niet om het eerst te oefenen en 'het' dan in het echt te doen: er is niets anders dan oefenen. Oefenen baart Kunst!

Uitnodiging
De vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel nodigen eenieder uit die in bovenstaand gedachtengoed is geïnteresseerd om deel te nemen aan Gemeente Nieuwe IJssel. Wij denken aan politici en politiek geïnteresseerden, kunstenaars en ontwerpers, journalisten, dokters en verzorgers, milieu activisten, creatieven, gemeentewerkers, leerkrachten en les ontwikkelaars, agrariërs en tuinders, sporters, schrijvers en denkers, bestuurders, techneuten en informatie architecten, dierenliefhebbers, werkers in het sociale domein, makers en ambachtslieden, studenten en docenten, wetenschappers en andere personen. Om met reflecties, initiatieven en bijdragen het Nieuwe IJsselbekken uit te breiden. En we zoeken contact met eenieder die via acties, beeld, code, verspreiding en taal en vertaling deel wil nemen in Nieuwe IJssel, Neue Issel, New Yssel en Nouvel l'Yssel. Ook strijken we graag op uw locatie neer om over Nieuwe IJssel te praten of om gezamenlijk te oefenen.
Wij nodigen je uit bewoner van Nieuwe IJssel te worden. Maak jezelf bekend door hieronder contact met ons op te nemen.

De eerste oefeningen
Hieronder een link naar de eerste publieke oefening die in Gemeente Nieuwe IJssel is uitgevoerd. Deze oefening is de uitdrukking van artistiek-politiek burgerschap. Het is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan Gemeente Oude IJsselstreek en het werk heet DENKMAL. Het werk is geïnspireerd op Guattari’s ‘De drie ecologieën’ uit 1989 (Les trois écologies) …”breidt hij de traditionele definitie van ecologie uit tot sociale relaties en menselijke subjectiviteit, evenals milieuproblemen. In ‘De drie ecologieën’ stelt Guatarri dat de ecologische crises die onze planeet bedreigen, het directe gevolg zijn van de uitbreiding van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat er een nieuwe ecologische benadering moet worden gevonden die de verschillen tussen alle levende systemen respecteert.

“Deze oefening is van 1 tot 4 maart 2020 in Amsterdam en Gendringen uitgevoerd Link naar Denkmal

De volgende grote oefening heet 'De drie zussen' en is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan de Gemeente Amsterdam, 15 juli 2020. Het is tijdens de Corona lockdown gemaakt. Het geschenk bestaat uit drie onderdelen: een publiek kunstwerk, de plaatsing van meerdere berkentrio's in de Gemeente Amsterdam en het verzoek aan de Gemeente Amsterdam een gesprek te starten om Zustergemeente van Gemeente Nieuwe IJssel te worden.

Link naar 'De drie zussen'.pdf

Onderzoeksvoorstel 'New Institutional Practices' voor Het Nieuwe Instituut, 24 juli 2020. Link naar 'Onderzoeksvoorstel'.pdf

Ons voorstel
Voor het agenderen, stimuleren, bestuderen en ontwikkelen van persoonlijk handelingsvermogen richten wij een artistiek-politieke Gemeente in: Gemeente Nieuwe IJssel. Veranderingen worden alleen duurzaam wanneer ze met het persoonlijke zijn verbonden.

Iedere persoon is een kunstenaar
Gemeente Nieuwe IJssel zegt dat de instructie van Joseph Beuys dat 'Iedere mens is een kunstenaar' in onze tijd 'Iedere persoon is een kunstenaar' moet worden. Binnen de huidige ideologie schuift 'mens' veel te veel op naar burger, consument en gebruiker. Gemeente Nieuwe IJssel wil dit veranderen door aandacht naar de persoon te verleggen. Oefenen om persoon te zijn en het vergroten van persoonlijk handelingsvermogen staat in deze Gemeente centraal. Dat doen de bewoners via artistiek-politieke oefeningen

Geen binnen, geen buiten, alleen alom
Noch de natiestaat, noch de samenleving, ook niet het politieke systeem, de sociale groep of organisaties kunnen met hun huidige instelling van wat een mens is, het onderdrukkende en beschadigende systeem van het kapitalisme bestrijden....

De natiestaat en de menselijke groep biedt geen bescherming
De natie die een contract heeft met het individu kan dit contract al enige decennia niet meer nakomen. In het contract worden veiligheid en loyaliteit tegen elkaar uitgewisseld....

Het individu als hiaat
Maar niet alleen op het niveau van de groep, van politiek en organisatie, is er een hiaat ontstaan. Ook in het individu zelf is er een leegte gegroeid. Het individu is de eigen substantie kwijtgeraakt....

Voor we samen ten strijde kunnen trekken
Voordat een duurzame strijd tegen het veelkoppig monster mogelijk is moet het individu, de mens voor wie deze onderneming van vitaal belang is, eerst terugkeren naar zichzelf....

Lees verder

Gemeente Nieuwe IJssel

Over Gemeente Nieuwe IJssel
Voor onze missie zijn we op zoek geweest naar een ‘passende’ vorm. Een vorm die de uitgewoonde ruimte uitdaagt. En we zoeken een vorm die vrolijk maakt en schuurt en doet fronzen. Deze provocatie is nodig om gemeenschappelijkheid op scherp te zetten. Om iets gereed te maken voor open en doorlaatbaar handelen en dat iets van zichzelf kan worden.

Een politieke partij, een kunstacademie, een stichting voor filosofie, kunst en leven, een boek, een Centrum voor Actuele Kunst, een NGO, een rivier, een actiegroep, een wijk, een levenskunst project, een magazine, een feest, een digitaal platform, een debatcentrum: Gemeente Nieuwe IJssel is het allemaal, maar is het ook allemaal niet. Nieuwe IJssel heeft een nieuwe missie die tegen de kaders van de huidige politiek, theorie, kunst en de tijdgeest ingaat. Misschien is het nog wel het meest een sociale sculptuur, in de geest van Joseph Beuys.

Gemeente
'Gemeente' zoals we het nu kennen is een instrumenteel en grondgebonden bestuurslichaam geworden en is als 'vrijheidspraktijk' verloren gegaan.

Gemeente is afgeleid van meent en is verwant aan gemeenschap. We willen de Gemeente opnieuw gaan bewonen. Om daarin de grenzen van het gemeenschappelijke te verkennen, op zoek te gaan naar de gemeentelijke persoon. En om commoning een persoonlijke dimensie te geven, met minder focus op identiteitsprocessen en te operationaliseren naar een werkzaam principe voor duurzame verandering.

Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een met water, stromen, beweging en splitsingen doordrenkte naam. De vloeibaarheid staat tegenover grondgebondenheid. En water en het aquatische zijn op vele manieren met de crises in onze tijd verbonden. Nieuwe IJssel is een stroomgebied en is niet aan één geografisch gebied gebonden of beperkt zich in één land. Daarmee maakt Nieuwe IJssel allerlei grenzen - die sterk met identiteit zijn verbonden - doorlaatbaar.

"Een vloeibaarheid waarin de meest betekenisvolle aspecten van de dagelijkse realiteit kunnen neerslaan: een dimensie waarin het blijvende ruimte maakt voor de overgang en de behoefte opzij gaat voor het verlangen".

• De vlotbouwers van Nieuwe IJssel hebben de overtuiging dat de aarde één systeem is en het samenleven tussen mensen en niet-menselijke wezens fundamenteel belangrijk is. In deze barre tijden zal juist zo'n samenleving tot voorbeeld kunnen strekken en inspireren.

• Gemeente Nieuwe IJssel kan niet zonder museum. Kunst is bij uitstek uitdrukking van persoonlijk handelingsvermogen. Daartoe richten we het Gemeente Museum in. Maar musea zijn grondgebonden (dat is écht niet inclusief :-) en worden ook steeds conservatiever. Dit willen we omkeren en daarmee het museum drastisch vernieuwen. Wij hebben in een verder verleden één decennium besteed aan het ombuigen van deze praktijk.

Wat doet Nieuwe IJssel?

Oefeningen
Bewoners van Gemeente Nieuwe IJssel maken en verzamelen inhoud en organiseren zich rond oefeningen. Oefeningen die leiden tot de vergroting van persoonlijk handelingsvermogen. Hieronder de eerste thema's en onderwerpen. Hopenlijk prikkelt onze collectie, ook om eigen ideeën en vormen toe te voegen.

Nieuwe IJssel wil oefeningen gaan faciliteren en de resultaten, waar mogelijk en wenselijk, publiceren. Oefeningen kunnen waarnemingen, handelingen, artikelen, performances, openbare bijeenkomsten, acties, feesten of presentaties zijn. Fysiek ontmoeten is een belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen en borgen van veranderingsprocessen. Daarom zoeken we contact met anderen om het stroomgebied van Gemeente Nieuwe IJssel uit te breiden.Oefeningen kunnen alleen of samen worden uitgevoerd, op locaties van Gemeente Nieuwe IJssel of puur in ieders eigen hoofd. Het hangt af van de inhoud, de vorm en of mensen andere mensen nodig hebben.
Openen van begrippen en sectoren, begrenzingen worden uitvergroot en weggenomen, achter de schotten worden nieuwe verbindingen gemaakt en bestaande denkgebouwen worden - als een Gordon Matta-Clark interventie - doordringbaar gemaakt. Centraal bij de oefeningen staat dat iedere mens een eigen richting en systeem heeft en op eigen wijze verbindingen maken en dat zich daaruit nieuw bewustzijn ontwikkelt die tot meer handelingsvermogen kan leiden.

Persoonlijke thema's

fascinatie en interessepersoonlijke depressiehandwerken en denkeniedere persoon is een kunstenaar persoonlijke democratiede bakens voor identiteitcreativiteit vs artisticiteit
De dimensies
leren tijd te lezenje plaats leren kennenbrevet voor vlot en narrenschip haleninformatie ordening en verzameling (Perec, Foucault, Borges)beeld herkenning
Grens en afbakening
doorlaatbaarheid en membranenMaskers maken: wat denk je wel wie je bent? waar raakt persoonlijk de ander?de mens als grens en transitieartistiek-politiek ontwerpen. utopie en dystopiein- en uitsluiting: muren - wanden en doorlaatbaarheid'gemeentelijk netwerk' loketaandacht, attentie, isolatie en uitsluitingde dood en het ontwerpen ervanIdentiteit (close reading van Appiah's 'The lies that bind')
Ontwikkeling
zelfzorg en zelfexpressieagency ontwikkeling voor niet- levende verschijnselenhet lichaam en lichaamsbehoud samenwerken met onbekendenjezelf als een verhaal / professionele biografiecartografie als bakenpersoonlijke media prototypenbouwen aan een persoonlijke en professionele biografie
Bouwen aan de wereld
de nieuwbouw en renovatie van levende systemendoorlaatbaarheid in (technologische) informatiearchitectuurcursus tijdruimte compressiedenken-bouwen-wonengrond-ongebonden identiteitverloren ideeën de wal en het schip
Maken, materie en ambacht
model zijn en modellen makengrondbewerken (grondboren, spitten en harken)vlot bouw en waterlevenhet tekenen van de wereldstromen en vloeibaarheidtekst en textiele werkvormenvouwkunstambacht en technologie
Taal en toon
open- en dichtkunstrekenen met taaldialect en stemmusiceren met dierenNieuwe IJssel podcast: Persoonlijke verhalenhet lichaam als klankkast
Egocoly
aandacht en zelfaandachtmaak contact met een diermens-dier toesprakenidentificatie met niet-menselijke wezensde persoonlijke tuinvoedsel en vrijheid
Oudere vrijheidsonderzoeken
leeG - geeL, politiek materiaal linkBooleaanse Werken linkTrilemma+ Game link

Motivatie en inspiratie

Wat motiveert en inspireert ons?
De vlotbouwers van Nieuwe IJssel zijn geïnspireerd door kunstenaars als Joseph Beuys en door de Situationisten.

Een van onze grote inspiratiebronnen is Joseph Beuys en zijn 'Erweiterte Kunstbegriff'. Beuys ondermijnde het Moderne Kunst begrip door een persoonlijke compositie van artistieke middelen, symbolische diepte en politieke wilskracht. Beuys streefde ernaar met zijn kunst de maatschappij te veranderen door het verandervermogen terug in handen van ieder individu te leggen. Daarvoor moest de praktijk en het Moderne Kunst begrip op de schop; daarin schuilt geen ambitie de wereld te veranderen. Die ambitie is na zijn dood in 1986 volledig opgegaan in de markt en verzand in academisme. Beuys' werk dringt zich op als een sociale sculptuur en een levenssysteem waarin het menselijk handelen politiek en artistiek is en de mens als kunstenaar, als maker van zijn eigen omgeving, centraal staat. Creativiteit en non-conformisme zijn vrijheidspraktijken die dit systeem levensvatbaar en veranderlijk houden.

In een interview met Beuys uit 1980 betoogt hij dat de eerste fase van het ontwikkelen van een 'Erweiterte Kunstbegriff' uit het experimenteren met acties moet bestaan. Interview met Joseph Beuys, 1980

Een andere inspiratie voor Nieuwe IJssel zijn de Situationisten. Als een van de laatste avant-gardes van de moderne tijd bewogen Guy DeBord, Constant en anderen tussen kunst en politieke filosofie en bereidden met hun werk de beweging van Parijs 1968 voor. Nieuwe IJssel wil een soortgelijk platform zijn voor individuele en groeps-vrijheidspraktijken en om het alledaagse leven van zijn ideologie te bevrijden.

Schrijvers en denkers die ons motiveren en inspireren zijn Adorno, Agamben, Appiah, Arendt, Bachelard, Bauman (quote over Liquid Modernity), Bolter en Brusin, Borges, ten Bos (cascade van catastrofes), Butler, van Dijck, M. Februari, Foucault, Freud, Ghemawat, Heidegger, Latour, Lefort, Lijster, Marx, Mason, McLuhan, Morton, Oosterling, Perec, Piketty, Rodrik, Sassen, Schinkel, Sennett, Sloterdijk, Tafuri, Tang, Verhaeghe, Vygotski, Karl Weick, Žižek en anderen. Maar we werken ook met inzichten uit de kosmologie, metaalkunde, systeemdynamica, landbouwkunde, biologie, informatietheorie, menselijke geografie en de architectuurtheorie.

In het recente verleden hebben we als onderzoeker en veranderaar gewerkt aan complexe vraagstukken in het bestuurlijke, artistieke, sociale en technologische domein. Denk naast werkverbanden aan zelf gestarte langjarige projecten als Case Study House Omega, Stalingrad, Trilemma+ Game, Fazzination.com / Fazz.io, Yellow_Political Material en momenteel met Sensework en het Lectoraat Leren en Innoveren (MLI) en met Boolean Works

Info Gemeente Nieuwe IJssel

Bij de start heeft Gemeente Nieuwe IJssel twee 'vlotten' of bruggenhoofden: een in de stad en een op het platteland, in de Countryside. Een werkplaats en een kleine galerij bevinden zich op het KNSM-eiland in Amsterdam. Het tweede anker is Gendringen, in de Achterhoek, een grensplaats in het oosten van Nederland. Om van daaruit Duitsland en Europa in te stromen.

Vlotten:
KNSM-laan, Amsterdam
Grotestraat, Gendringen

Vlotbouwers:
Johannes Bongers
Arienne van Staveren

johannes@fazzination.com
arienne@fazzination.com
Booleanworks

Neem contact op om een bijdrage te leveren en om het 'bekken' van Nieuwe IJssel met jouw locatie uit te breiden.

© Boolean Works 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative of Boolean Works

Hoe is de mens als persoon?

Het lijkt ons een nuttige vraag om te begrijpen, ook naar de toekomst toe, hoe de mens het met de wereld en zichzelf zover heeft kunnen laten komen. In de kern begint de vraag 'Hoe is de mens?' bij ieder van ons, gaat over ons zelf als persoon, de persoon vrij van de groep, van gedwongen rollen en functies. Kunnen we onszelf als zodanig voorstellen?

Greta Thunberg is een persoon vrij van de groep. En we kijken er met bewondering naar, zo verfrissend en kloppend als haar bijdrage aan de wereld is. Naar eigen zeggen zet Greta Thunberg haar lijden aan het Syndroom van Asperger in om in de klimaatcrisis anderen tot handelen aan te kunnen zetten.

"For those of us on the spectrum almost everything is black or white. We aren't very good at lying and we usually don't enjoy participating in the social game as the rest of you seem so fond of. I think in many ways we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange—especially when it comes to the sustainability crisis."

Maar ook zonder Syndroom van Asperger moet de mens vrij kunnen komen van de groep om focus te ontwikkelen. Om uit de vrijgekomen energie persoonlijke dingen te doen. En om met die nieuwe dingen anderen weer energie en inspiratie geeft voor het eigen handelen. De huidige politiek is gericht op hoop en niet op actie, ook een inzicht dat Greta Thunberg aan de wereld heeft gegeven.

Greta Thunberg laat zien dat het experimenteren met persoonlijk handelingsvermogen, agency, vereist is voor het maken van nieuwe verbindingen tussen ons persoonlijke leven en de wereld om ons heen. Het ervaren van deze verbindingen en mogelijkheden is een eerste belangrijke en positieve opbrengst uit de 'cascade van catastrofes'.

Voor ons als vlotbouwers van Nieuwe IJssel is Greta Thunberg verbonden met de kunstenaar Joseph Beuys en met de Situationisten waaraan wij begin 2019 de inspiratie ontleenden voor het starten van Nieuwe IJssel.

English summary Municipality New Yssel

The 2020 initiative "Municipality New Yssel", an imaginary river forming the catchment area, is an open non-territorial municipality. New Yssel is a basis for political and artistic self-experiments for which citizens of Nieuwe IJssel are invited to participate. The aim of Nieuwe IJssel is to increase the capacity of personal agency by Personal and Artistic Exercises. This exercising of the personal, the agency everyone of us has, is necessary in order to take back control in all the challenges and entangled crises that Earth, society and individuals face. And if people are not able to work on this, we take care about them into Gemeente Nieuwe IJssel.

In the Municipality Nieuwe IJssel the river and the water become a major player. Humans and non-humans inhabit this Nieuwe IJssel as their aquatic home, as a raft and a rippling mirror.

Verdiepingen

Hier verzamelen we aantekeningen en artikelen over eerder genoemde onderwerpen.
Deze rubriek is onder constructie.

Outsourcement van Agency
Lees hier over hoe het handelingsvermogen is geoutsourced en hoe dat de wereld in crisis heeft gebracht. Verdieping op Outsourcement pdf>>

Verstrengeling van crises
Lees hier over hoe de verschillende crises zijn verstrengeld geraakt en nieuwe wildgroei wordt aangetrokken. Verdieping op Verstrengeling pdf>>

Persoonlijk handelingsvermogen
Verdieping op Persoonlijk handelingsvermogen pdf>>

Uitstulpingen
Verdieping op Big Tech, Tijd, Identiteit pdf>>

De Mens als Persoon
Verdieping op hoe moeilijk het is Persoon te worden pdf>>

Alom-ideologie, de Natiestaat, Individu als hiaat en Samen ten strijde trekken
Verdieping op 3 aggregaties pdf>>

Denkmal
Eerste publieke kunstwerk Gemeente Nieuwe IJssel, 4 maart 2020>>

BIJNA NABIJ
De Corona crisis als nabijheidscrisis, 27 mei 2020>>

Onderzoeksvoorstel Research Fellowship Het Nieuwe Instituut
Voorstel 24 juli 2020 voor Per-soon / Gemeente / The terrestrial>>

Bestaande vrijheidspraktijken
leeG - geeL, politiek materiaal linkBooleaanse Werken linkTrilemma+ Game link

Doe mee & blijf op de hoogte

Gemeente Nieuwe IJssel start vanaf 31 januari 2020. Maak jezelf bekend, neem contact op, draag bij en breid het 'bekken' van Nieuwe IJssel uit. Ook voor updates en om op de hoogte te blijven.

Nieuwe IJssel zal jouw gegevens NOOIT voor andere doeleinden gebruiken dan jou op de hoogte te houden van de activiteiten.

© Boolean Works 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative of Boolean Works

Je bent nu een bewoner van Gemeente Nieuwe IJssel.

Na jouw aanmelding zullen we je de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang en de eerste initiatieven. Wanneer je direct contact met ons zoekt: johannes@fazzination.com of arienne@fazzination.com. Hopen van je te horen!

© Boolean Works 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative of Boolean Works.