Manifest

Gemeente Nieuwe IJssel


Uit De Groene Amsterdammer, december 2019/januari 2020

"Hoe nu verder?
Diagnoses zijn er volop van de crises waar de wereld mee worstelt. Van de klimaatcrisis tot de crisis in de westerse democratie, van de technologische ontheemding tot het doorgeschoten kapitalisme met zijn groeiende kloof tussen superrijk en kansloos arm - er zijn inmiddels stapels boeken en rapporten over verschenen. Langzaam gaan we nu van diagnose naar voorstellen voor verandering.


Amsterdam / Gendringen, 31 januari 2020

Gemeente Nieuwe IJssel
Oefenen in de derde natuur

‘Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen’. Félix Guattari, De drie ecologieën, 1989.

Bouwen en ontwerpen aan een leefbare wereld draait om het reflecteren op de onderlinge afhankelijkheid tussen de menselijke geest, het sociale en politieke en het mi-lieu. Gemeente Nieuwe IJssel is een Gemeente waar deze drie ecologieën op een nieuwe manier bijeenkomen en waarin in deze samenhang wordt geoefend. Als kunst, als politiek en als activisme. We hebben twee Gemeentekantoren geopend die als start dienen om het stroomgebied van Gemeente Nieuwe IJssel vorm te geven.

SAMENVATTING
De menselijke geest, het sociale en politieke en het milieu staan volledig onder invloed van een dolgedraaid kapitalisme met enorme uitwassen. Hierdoor zijn de drie ecologieën uit evenwicht geraakt en zet de mens het unieke mens-zijn, de leefbaarheid in de gemeenschap en het leven op aarde op het spel.

Momenteel bevinden we ons in een verstrengeling van crises en blijken, ondanks het ruime verzet dat hiertegen wordt geboden, niet bij machte dit te veranderen. Wij denken dat dat komt omdat de analyse en de aard van het verzet onderdeel uitmaakt van hetgeen bestreden wordt: 'In the end the rise of the consumer is the fall of the citizen’ (Bauman and Tester, 2001: 114). Om nieuw handelingsvermogen op te sporen en beweging te maken starten we Gemeente Nieuwe IJssel: een nieuwe Gemeente, een nieuw bewonersconcept en we stellen voor om te gaan oefenen.

Gemeente Nieuwe IJssel is een artistiek-politieke Gemeente: een gemeenschap voor heterogeniteit, een ‘stroomgebied’ als alternatief voor grondgebondenheid en een Gemeente die bewoning biedt aan alle vormen van leven. Gemeente Nieuwe IJssel is een Open Gemeente, iedereen kan er bewoner van worden, mag meedoen en kan bijdragen. In Gemeente Nieuwe IJssel mag je anders zijn dan anderen en ook 'anders dan je denkbeeldige zelf'.

OEFENEN
Gemeente Nieuwe IJssel richt zich op het ontwikkelen en hosten van artistiek-politieke oefeningen. 'Oefenen baart kunst' zoals Peter Sloterdijk memoreert; van hem hebben we het idee van oefenen geleend. Oefenen gaat over het in praktijk brengen maar zonder de zwaarte van het affe en het productmatige. De één ervaart oefenen daarom als kunst, de ander denkt het per-soonlijk, politiek, maatschappelijk, activistisch of ecosofisch. Bij oefenen gaat het om de aandacht en focus die wordt gecombineerd met herhaling maar dus ook met lichtheid en een zekere mate van onafheid en ongeveerheid.

Een eerste reeks oefeningen hebben we op deze website geordend. Deze oefeningen gaan in op de per-soon, op grens en afbakening, ontwikkeling, bouwen aan de wereld, maken-materie en ambacht, taal en toon en we werken aan oefeningen onder de noemer: aandachtig.

Deze eerste oefeningen gaan over de manier waar en waarop de drie ecologieën in het huidige bestaan op elkaar in werken. Oefeningen kunnen puur persoonlijke onderzoekingen zijn, oefeningen in een kleine groep maar ook oefeningen in (denkbeeldig) grote samenstellingen. Oefenen kan binnen en buiten plaatsvinden, alleen, tussen mensen en met dieren, planten en dingen. Link naar oefeningen.

PER-SOON
Gemeente Nieuwe IJssel introduceert een nieuwe bewoner: per-soon. Per-soon is een antwoord op de huidige mens als individu en consument die nog nauwelijks persoonlijk handelingsvermogen bezit. In onze visie is deze mens nu speelbal van ideologische krachten bij wie het welzijn van mens, samenleving en aarde en de samenhang daartussen niet in goede handen is. Krachten waarvan de enkele mens vaak geen weet heeft of geen verzet en weerstand (meer) aan kan bieden. Om deze conditie te accentueren en deze te verbeteren stelt Gemeente Nieuwe IJssel een nieuw bewonersconcept voor: Per-soon.

Per-soon staat het dichtst bij de enkele mens, bij wat we in de dagelijkse taal persoonlijk noemen. Per-soon in het Grieks betekent letterlijk door-klank. Per-soon heeft met klank te maken, met stem, stem geven en met stemming, met trilling en resonantie maar in Per-soon klinkt ook de stilte, het gesprek en de schreeuw door. Per-soon is allereerst de mens (want deze leidt al het andere naar de afgrond) maar Per-soon is ook het dier en andere levensvormen. Samen bewonen Per-sonen de aarde. Per-soon kan daarnaast ook de stem en klank zijn van materiële dingen, van situaties en concepten omdat deze handelingsvermogen verdienen of nodig hebben. Bruno Latour noemt deze niet-materiële actoren hybriden die tussen politiek en wetenschap in staan. Deze kennen nu geen door-klank.

Per-soon staat heel dicht bij kunst en bij het concept ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’ van Joseph Beuys. Deze belangrijke opdracht verschuift in Gemeente Nieuwe IJssel naar ‘Iedere Per-soon is een kunstenaar’.

Per-soon is door-klank van:
de klank die zichzelf maakt (autopoiesis) innerlijkheid (een koor van existentiële refreinen) de ander/het andere (de versterking van de andere stem)
Per-soon, door-klank, staat oneindig veel dichter bij de ambiguïteit en artistieke kwaliteiten van de mens dan het begrip in-dividu. Maar Per-soon staat ook dicht bij dieren en andere levensvormen. Per-soon is inclusief.


DE DERDE NATUUR
Na de eerste natuur, waarin de mens nog onder de dieren was, beweegt de mens nu in de tweede natuur. Hierin brengt de mens zichzelf en de omgeving in cultuur. Maar in deze tweede natuur blijkt de mens een heel slechte beheerder over zichzelf, de gemeenschap en over de aarde. Nieuwe vormen moeten worden gevonden omdat de huidige mens in hoe deze zichzelf denkt, alle bestaande levensvormen, inclusief zichzelf, naar de afgrond leidt. Om aan deze doodlopende denk- en doe-weg een radicale shift te geven introduceert Gemeente Nieuwe IJssel de derde natuur.

De derde natuur is per-soonlijk: mensen, niet-menselijk levensvormen en tussenvormen als ideeën en concepten maken deel uit van deze derde natuur. In de derde natuur zijn de deelnemers doende, in gedachte of actief in verzet. Per-sonen verzamelen zich rond oefeningen. In Gemeente Nieuwe IJssel vormen per-sonen een gemeenschap. Want dat is Gemeente Nieuwe IJssel: een Gemeente, afgeleid van meent en van gemeenschappelijk. Een Gemeente waarin niet het besturen en verordenen centraal staat maar het leven, het denken, bouwen en wonen. Gemeente Nieuwe IJssel is oefenen in de derde natuur.

Voor de bijeenkomst van de drie ecologieën hebben we een Gemeentelijk stroomgebied ontwikkeld met nu twee bruggenhoofden: een stedelijke en een landelijke boei/gemeentekantoor. Van daaruit starten we de oefeningen en samenwerkingen.


Gemeente Nieuwe IJssel - Johannes Bongers en Arienne van Staveren

-------------------------------------------------

Op deze eerste website van Gemeente Nieuwe IJssel kun je meer informatie vinden, bijvoorbeeld over oefenen, over per-soon of over onze inspiraties. Ook hebben we een onderdeel waar documenten bij elkaar staan. En je kunt je hieronder aanmelden om bewoner te worden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond Gemeente Nieuwe IJssel. En om met ons in contact te komen.

De eerste oefeningen tijdens Corona
Hieronder links naar de eerste publieke oefeningen die in Gemeente Nieuwe IJssel zijn uitgevoerd. Deze oefeningen zijn de uitdrukking van artistiek-politiek burgerschap. Link naar alle oefeningen

De eerste oefening, tijdens Corona, is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan Gemeente Oude IJsselstreek en het werk heet DENKMAL. Het werk is geïnspireerd op Guattari’s ‘De drie ecologieën’ uit 1989 (Les trois écologies) …”breidt hij de traditionele definitie van ecologie uit tot sociale relaties en menselijke subjectiviteit, evenals milieuproblemen. In ‘De drie ecologieën’ stelt Guatarri dat de ecologische crises die onze planeet bedreigen, het directe gevolg zijn van de uitbreiding van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat er een nieuwe ecologische benadering moet worden gevonden die de verschillen tussen alle levende systemen respecteert.

“Deze oefening is van 1 tot 4 maart 2020 in Amsterdam en Gendringen uitgevoerd Link naar Denkmal.pdf

De volgende grote oefening heet 'De drie zusters' en is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020. Het is ook tijdens de Corona lockdown gemaakt maar pas later verzonden. Het geschenk bestaat uit drie onderdelen: een publiek kunstwerk, de plaatsing van meerdere berkentrio's in de Gemeente Amsterdam en het verzoek aan de Gemeente Amsterdam een gesprek te starten om Zustergemeente van Gemeente Nieuwe IJssel te worden.

Link naar 'De drie zusters'.pdf

De derde oefening is een onderzoeksvoorstel 'New Institutional Practices' voor Het Nieuwe Instituut, 24 juli 2020. Link naar 'Onderzoeksvoorstel'.pdf

De vierde oefening is een per-soonlijke oefening: Bijna Nabij. Een tekst geschreven van 28 mei tot 8 juni 2020. Het is een oefening iets over de eigen tijd te schrijven via het begrip 'nabijheid'. Link naar 'Bijna Nabij'.pdf

Uitnodiging
De vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel nodigen eenieder uit die in bovenstaand gedachtengoed is geïnteresseerd om deel te nemen aan Gemeente Nieuwe IJssel. Wij denken aan kunstenaars en ontwerpers, politici en politiek geïnteresseerden, journalisten, milieu activisten, creatieven, Gemeente ambtenaren, leerkrachten en les ontwikkelaars, agrariërs en tuinders, sporters, schrijvers en denkers, bestuurders, techneuten en informatie architecten, dieren liefhebbers, werkers in het sociale domein, makers en ambachtslieden, studenten en docenten, wetenschappers en andere per-sonen. Iedereen kan met reflecties, initiatieven en bijdragen aan Gemeente Nieuwe IJssel. En we zoeken verder contact met eenieder die via acties, beeld, code, verspreiding, taal en vertaling deel wil nemen in Nieuwe IJssel, Neue Issel, New Yssel en Nouvel l'Yssel.

Ook strijken we graag op uw locatie neer om over Gemeente Nieuwe IJssel te praten of om te oefenen. Wij nodigen je uit bewoner van Nieuwe IJssel te worden. Maak jezelf bekend door hieronder contact met ons op te nemen.

OVER GEMEENTE NIEUWE IJSSEL

De missie van Gemeente Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een open Gemeente voor artistiek-politieke oefening, actie en verandering. In Gemeente Nieuwe IJssel staan de begrippen per-soon, persoonlijk handelingsvermogen en oefenen centraal. Deze begrippen hebben zowel artistiek, filosofisch als politiek en ecologisch een grote betekenis.

De missie is om van Nieuwe IJssel een Gemeente te maken voor het agenderen, vormgeven, publiceren en het aanjagen van versterking van het per-soonlijk handelingsvermogen. Omdat cultuur, als onderbouw, de stuwende kracht is van politieke verandering is het versterken van per-soonlijk handelingsvermogen essentieel. We willen een verbinding bouwen en denken tussen de abstracties van de gemeenschap en de per-soon die daaraan vormgeeft. Door het helpen ontwikkelen van praktijken, oefeningen en leidraden kan in deze belangrijke periode van 'Cascade van Crises' de per-soon tot expressie komen en het per-soonlijke een sturende plaats krijgen in wat nu door zelf- en groepstechnologie wordt beheerst.

Gemeente Nieuwe IJssel
We zijn op zoek geweest naar een passende verschijning voor dit initiatief. Een politieke partij, een nieuwe commons, een centrum voor actuele kunst, een NGO, een tuin, een online magazine, een filosofisch platform, een debatcentrum: Gemeente Nieuwe IJssel is het allemaal, maar moet het ook allemaal niet zijn. De Gemeente als vorm is zowel passend als ontregelend.

Gemeente
Gemeente is afgeleid van meent en is verwant aan gemeenschap. Deze gemeentelijke ruimte willen we opnieuw begaanbaar maken. Meent, de benaming voor het land in gemeenschappelijk eigendom is tegenwoordig beter bekend als common en maakt een revival door omdat het de mens centraal stelt in de gemeenschap. En niet de boven- of onderliggende ideologie als nu het geval in het neoliberalisme. 'Gemeente' zoals we het nu kennen is een te functioneel en grondgebonden bestuurslichaam geworden, en is als 'meentelijke' vrijheidspraktijk verloren gegaan. Een heel belangrijk verschil van Gemeente Nieuwe IJssel met andere Gemeenten is dat alle levende wezens bewoner van Gemeente Nieuwe IJssel zijn. Per-soon zijn - door-klank zijn - geldt voor ieder levend wezen. Lees hier meer over per-soon

Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een met water, stromen, beweging en splitsingen doordrenkte naam. De vloeibaarheid is een antwoord grondgebondenheid. En water en het aquatische zijn op vele manieren met de crises in onze tijd verbonden. Gemeente Nieuwe IJssel is een stroomgebied en is niet aan één geografisch gebied gebonden of beperkt zich in één land. Daarmee maakt Nieuwe IJssel allerlei grenzen - grenzen die sterk met identiteit zijn verbonden - doorlaatbaar.

Over De drie ecologieën
In ‘De drie ecologieën’ van de Franse filosoof en psychoanalyticus Félix Guattari (1930-1992) ontwikkelt hij heeft het begrip ‘ecosofie’. Filosofie is de liefde voor de wijsheid. Deze vriendschap verschuift in het begrip ‘ecosofie’ naar het eco, de oikos, de huishouding die in de onderlinge afhankelijkheid tussen geest, maatschappij en milieu wordt gevoerd. In ‘De drie ecologieën’ uit 1989 "breidt hij de traditionele definitie van ecologie uit tot sociale relaties en menselijke subjectiviteit, evenals milieuproblemen". Guattarri stelt dat “de ecologische crises die onze planeet bedreigen, het directe gevolg zijn van de uitbreiding van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat er een nieuwe ecologische benadering moet worden gevonden die de verschillen tussen alle levende systemen respecteert.“

Iedere per-soon is een kunstenaar
Het motto 'Iedere mens is een kunstenaar' van Joseph Beuys is volgens ons niet meer mogelijk. Daarvoor is het handelingsvermogen van de mens te stelselmatig afgebroken en niet meer beschikbaar om vorm aan zichzelf en de gemeenschap te kunnen geven. Want dat is wat het motto van Beuys betekent. Daarom zoeken we naar een nieuwe manier om deze ambitie opnieuw mogelijk te maken. De opzet van Gemeente Nieuwe IJssel is erop gericht 'Iedere per-soon is een kunstenaar' mogelijk te maken. Gemeente Nieuwe IJssel wil dit bewerkstelligen door aandacht naar de Per-soon te verleggen. Oefenen om daaraan uitdrukking te geven en het vergroten van per-soonlijk handelingsvermogen staat in deze Gemeente centraal. Daarvoor ontwikkelen we artistiek-politieke oefeningen.

Gemeente Nieuwe IJssel is oefenen

Oefenen
Bewoners van Gemeente Nieuwe IJssel maken en verzamelen inhoud en organiseren zich rond oefeningen. Oefeningen die leiden tot de vergroting van persoonlijk handelingsvermogen. Hieronder de eerste thema's en onderwerpen. Hopenlijk prikkelt onze collectie, ook om eigen ideeën en vormen toe te voegen.

Nieuwe IJssel wil oefeningen gaan faciliteren en de resultaten, waar mogelijk en wenselijk, publiceren. Oefeningen kunnen waarnemingen, handelingen, artikelen, performances, openbare bijeenkomsten, acties, feesten of presentaties zijn. Fysiek ontmoeten is een belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen en borgen van veranderingsprocessen. Daarom zoeken we contact met anderen om het stroomgebied van Gemeente Nieuwe IJssel uit te breiden.

Oefeningen kunnen alleen of samen worden uitgevoerd, op locaties van Gemeente Nieuwe IJssel of puur in ieders eigen hoofd. Het hangt af van de inhoud, de vorm en of mensen andere mensen nodig hebben.

Per-soonlijke thema's
fascinatie en interessedepressie en 'schizo-analyse': down en uphandwerken en denkeniedere per-soon is een kunstenaar per-soonlijke democratiede bakens voor identiteitcreativiteit vs. artisticiteit
De dimensies
leren tijd te lezenje plaats leren kennenbrevet halen voor het vlot en het narrenschip Ordening en verzameling
Grens en afbakening
vrouw-zijn en man-zijndoorlaatbaarheid en membranenhet ene, het andere en het velemaskers maken: wat denk je wel wie je bent? waar raakt per-soonlijk de ander?de mens als grens en transitieartistiek-politiek ontwerpen. utopie en dystopiein- en uitsluiting: muren - wanden en doorlaatbaarheid'gemeentelijk netwerk' loketaandacht, attentie, isolatie en uitsluitingde dood en het ontwerpen ervanIdentiteit (close reading van Appiah's 'The lies that bind')
Per-soonlijke ontwikkeling
zelfzorg en expressieagency voor niet- levende verschijnselenlichaamsuitbreiding en behoud samenwerken met onbekendencartografie als bakenzelf-beeld persoonlijke media prototypenwerken aan een per-soonlijke en professionele biografie
Bouwen aan de wereld
de nieuwbouw en renovatie van levende systemendoorlaatbaarheid in (technologische) informatiearchitectuurcursus tijdruimte compressiedenken-bouwen-wonengrond-ongebonden identiteitenverloren ideeën de wal en het schipin cultuur brengen
Maken, materie en ambacht
model zijn en modellen makengrondbewerken (grondboren, spitten en harken)vlot bouw en waterlevenhet tekenen van de wereldstromen en vloeibaarheidtekst en textiele werkvormenvouwkunstambacht en technologie
Taal en toon
open- en dichtkunstrekenen met taaldialect en stemper-soonlijke refreinenmusiceren met dierenhet lichaam als klankkastper-soonlijk handschrift
Aandachtig
zelfaandachtmaak contact met een diermens-dier toesprakenidentificatie met niet-menselijke wezensde per-soonlijke tuin

De eerste publieke oefeningen
Hieronder links naar de eerste publieke oefeningen die in Gemeente Nieuwe IJssel zijn uitgevoerd. Deze oefeningen zijn de uitdrukking van artistiek-politiek burgerschap. Alles in Corona tijd.

Denkmal is van 1 tot 4 maart 2020 in Amsterdam en Gendringen uitgevoerd. Link naar Denkmal.pdf

De tweede oefening is een onderzoeksvoorstel 'New Institutional Practices' voor Het Nieuwe Instituut, 24 juli 2020. Het onderzoek handelt over hoe de ecologieën van mens, gemeenschap en aarde samenhangen. Link naar 'Onderzoeksvoorstel'.pdf

De derde grote oefening heet 'De drie zusters' en is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020.

Link naar 'De drie zusters'.pdf

De vierde oefening is een per-soonlijke schrijfoefening: Bijna Nabij. Een tekst geschreven van 28mei - tot 8 juni 2020. Het is een oefening iets over de eigen tijd te schrijven via het begrip 'nabijheid'. Link naar Bijna Nabij.pdf

Bestaande vrijheidspraktijken
leeG - geeL, politiek materiaal link naar Pinterest leeG - geeL, politiek materiaal link naar Showcase Booleaanse Werken link naar websiteBooleaanse Werken link naar ShowcaseTrilemma+ Game link

Motivatie en inspiratie

Wat motiveert en inspireert ons?
De vlotbouwers van Nieuwe IJssel zijn geïnspireerd door kunstenaars als Joseph Beuys en door de Situationisten. En door 'De drie ecologieën van Félix Guattari.

Een van onze grote inspiratiebronnen is Joseph Beuys en zijn 'Erweiterte Kunstbegriff'. Beuys ondermijnde het Moderne Kunst begrip door een persoonlijke compositie van artistieke middelen, symbolische diepte en politieke wilskracht. Beuys streefde ernaar met zijn kunst de maatschappij te veranderen door het verandervermogen terug in handen van ieder individu te leggen. Daarvoor moest de praktijk en het Moderne Kunst begrip op de schop; daarin schuilt geen ambitie de wereld te veranderen. Die ambitie is na zijn dood in 1986 volledig opgegaan in de markt en verzand in academisme. Beuys' werk dringt zich op als een sociale sculptuur en een levenssysteem waarin het menselijk handelen politiek en artistiek is en de mens als kunstenaar, als maker van zijn eigen omgeving, centraal staat. Creativiteit en non-conformisme zijn vrijheidspraktijken die dit systeem levensvatbaar en veranderlijk houden.

In een interview met Beuys uit 1980 betoogt hij dat de eerste fase van het ontwikkelen van een 'Erweiterte Kunstbegriff' uit het experimenteren met acties moet bestaan. Interview met Joseph Beuys, 1980

Een andere inspiratie voor Nieuwe IJssel is de beweging van de Situationisten (Internazionale Situazionista). Als een van de laatste avant-gardes van de moderne tijd bewogen Guy DeBord, Constant en anderen tussen kunst en politieke filosofie en bereidden met hun werk de beweging van Parijs 1968 voor. Nieuwe IJssel wil een soortgelijk platform zijn voor individuele en groeps-vrijheidspraktijken en om het alledaagse leven van zijn ideologie te bevrijden.

Félix Guattari is een fundamentele inspiratie voor Gemeente Nieuwe IJssel. Als filosoof ontwikkelde hij het begrip 'ecosofie' en schreef samen met Gilles Deleuze baanbrekende filosofische monumenten, als psycho-analyticus werkte Guattari zijn leven lang in een psychiatrische kliniek in Cour-Cheverny en als activist initiëerde hij vele dwarsverbindende bewegingen. Met een visie op kunst en kunstenaars verbindt hij de ecologie van de geest met de ecologie van de socius, de sociale en politieke gemeenschap en met de ecologie van het mi-lieu. Deze drie ecologieën staan onder invloed van het hyper-kapitalisme en de een willen begrijpen en beïnvloeden zonder de ander te doorgronden is pointless. De ecologie van de geest, die in de huidige tijd geen aandacht krijgt behalve als medicalisering van de geestelijke gezondheid, staat bij hem (en bij ons) op de eerste plaats: de erkenning en verdediging van menselijke subjectiviteit en uniekheid zijn voorwaardelijk voor de balans tussen de drie ecologieën.

Schrijvers en denkers die ons motiveren en inspireren zijn Adorno, Agamben, Appiah, Arendt, Bachelard, Bauman (quote over Liquid Modernity), Blanchot, Bolter en Brusin, Borges, ten Bos (cascade van catastrofes), Braidotti, Butler, Colomina, Davis, Deleuze, van Dijck, Djaïz, M. Februari, Foucault, Freud, Ghemawat, Guattari, Heidegger, Haraway, Kunneman, Latour, Lefort, Lijster, Lovelock, Lutticken, Marx, Mason, Mazzucato, McLuhan, Mouffe, Morton, Murray, Oosterling, Perec, Piketty, Rodrik, Said, Sassen, Schinkel, Sennett, Simmel, Sloterdijk, Tafuri, Tang, Tiravanija, Verhaeghe, Vygotsky, Karl Weick, Žižek en anderen. Maar we werken ook met inzichten uit de kosmologie, metaalkunde, systeemdynamica, landbouwkunde, biologie, informatietheorie, menselijke geografie en de architectuurtheorie.

In het recente verleden hebben we als onderzoeker en veranderaar gewerkt aan complexe vraagstukken in het bestuurlijke, artistieke, sociale en technologische domein. Denk naast werkverbanden aan zelf gestarte langjarige projecten als Case Study House Omega, Stalingrad, Trilemma+ Game, Fazzination.com / Fazz.io, Yellow_Political Material en momenteel met Sensework en het Lectoraat Leren en Innoveren (MLI) en met Boolean Works.

Info Gemeente Nieuwe IJssel

Bij de start heeft Gemeente Nieuwe IJssel twee 'vlotten' of bruggenhoofden: een in de stad en een op het platteland, in de Countryside. Een werkplaats en een kleine galerij bevinden zich op het KNSM-eiland in Amsterdam. Het tweede anker is Gendringen, in de Achterhoek, een grensplaats in het oosten van Nederland. Om van daaruit Duitsland en Europa in te stromen.

Vlotten:
KNSM-laan, Amsterdam
Grotestraat, Gendringen

Vlotbouwers:
Johannes Bongers
Arienne van Staveren

johannes@fazzination.com
arienne@fazzination.com

Neem contact op om een bijdrage te leveren en om het stroomgebied van Nieuwe IJssel met jouw locatie uit te breiden.

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative of Bongers / van Staveren

Per-soon is door-klank

I
Het lijkt ons een nuttige vraag, ook naar de toekomst toe, hoe de mens het met de wereld en zichzelf zover heeft kunnen laten komen. In de kern begint de vraag 'Hoe is de mens?' bij ieder van ons, gaat over ons zelf als individu, de mens vrij van de groep, van gedwongen rollen en functies. Kunnen we onszelf als zodanig voorstellen?

Greta Thunberg is een persoon die vrij van de groepsdruk opereert. Daar wordt met bewondering naar gekeken, zo onafhankelijk en passend als haar bijdrage aan de wereld is. Naar eigen zeggen zet Greta Thunberg haar Syndroom van Asperger in om in de klimaatcrisis anderen tot handelen aan te kunnen zetten.

"For those of us on the spectrum almost everything is black or white. We aren't very good at lying and we usually don't enjoy participating in the social game as the rest of you seem so fond of. I think in many ways we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange—especially when it comes to the sustainability crisis."

Maar ook zonder Syndroom van Asperger moet de mens vrij kunnen komen om focus te ontwikkelen. Om uit de vrijgekomen energie per-soonlijke dingen te doen. En om met die nieuwe dingen anderen te inspireren tot eigen denken en handelen. De huidige politiek is teveel gericht op hoop en niet op actie, ook een inzicht dat Greta Thunberg aan de wereld heeft gegeven.

Greta Thunberg laat zien dat het experimenteren met persoonlijk handelingsvermogen, agency, een manier is voor het maken van nieuwe verbindingen tussen ons per-soonlijke leven en de wereld om ons heen. Het ervaren van deze verbindingen en mogelijkheden is een eerste belangrijke en positieve opbrengst zo'n oefening.

Voor ons als vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel is Greta Thunberg verbonden met de kunstenaar Joseph Beuys, met de filosoof en activist Guattari en met de Situationist International waaraan wij begin 2019 de inspiratie ontleenden voor het starten van Gemeente Nieuwe IJssel.

II De Per-soon als door-klank (mei-augustus 2020)
De persoon, per-soon, is een door-klank. De – tussen per en soon tekent het verschil tussen het oude en het nieuwe begrip. Per-soon is in de kern een membraan, een lichaam dat in trilling is of kan worden gebracht. De per-soon is een door-klinking, een muzisch wezen dat beweegt tussen zelf-klank, door-klank als klankkast van het eigen geluid en als vertolker of versterker van de stem van de ander. De door-klank is dus niet slechts de door-klinking van een klank van iets anders, als een persona (masker of vertolker), maar door-klank is allereerst de door-klinking van de klank zelf, de versterker en de klank als agency, het klinken van de klank. De per-soon kan in zichzelf redeneren en denken, kan bewust eigen klank overbrengen en kan verklanken: manieren om bestaande ‘soon’ nieuw in te passen. De per-soon is de degene die de klank voortbrengt en kan alle klanken tot klinken brengen. Het begrip Per-soon is goed terug te horen in ‘persoonlijk’ dat de taaluitdrukking is die dicht bij de enkele mens ligt, wanneer deze het over zichzelf heeft. De per-soon is ook de noodzakelijke conditie om kunstenaar te kunnen zijn. De per-soon als mens is de mens in de derde natuur en volgt de mens als dier en de mens als cultuurwezen in de eerste en tweede natuur op. Deze mens in de derde natuur kan in nabijheid van de per-soon, de gemeenschap en de aarde (The Terrestrial) bewegen. En dat is nodig om tegen de bestaande ideologie in op te kunnen treden, de uitdagingen van de systeemcrises het hoofd te kunnen bieden en aan een per-soonlijke toekomst te bouwen.

Het belangrijkste verschil van Gemeente Nieuwe IJssel met andere Gemeentes is, is dat alle levende wezens er bewoners van kunnen zijn. Per-soon zijn geldt voor ieder levend wezen. De per-soon gaat daarmee terug naar de eerste menselijke natuur, is weer samen met andere dieren en planten, maar niet in de drang deze te overheersen maar om te oefenen deze en zichzelf niet te overmeesteren. En om te luisteren hoe per-sonen klinken.

Er is commentaar geweest op per-soon als nieuw bewonersbegrip van Gemeente Nieuwe IJssel: persoon zou niet passen op het vraagstuk dat we agenderen. Persoon stamt in die kritiek af van 'persona' dat in het Latijn 'masker' en 'vertolker' betekent. Niet wat je primair wilt zijn zou je in eerste instantie zeggen. Dat de betekenis van persona een on-persoonlijk masker zou zijn is volgens ons een media-historisch misverstand. We zien het masker allereerst als een klankkast.

Het klassiek Griekse toneelmasker met de grote monduitsparing diende in de amphitheaters niet in eerste instantie om het anders zijn tussen speler en toneelrol te benadrukken, maar is oorspronkelijk een technisch hulpmiddel om de menselijke stem tot in de verste uithoeken van het enorme theater te laten door-klinken. Het masker is dan juist een versterker. Daarna heeft het masker zich ontwikkeld tot toneelspel-attribuut en heeft bijgedragen in de ontwikkeling van het repertoire van het klassieke toneel waarin één speler meerdere rollen kon vertolken. Daarin verruilde deze het ene met het andere masker. Later, toen andere audio versterkingen mogelijk werden, zijn zowel het masker als de meerdere rollen door één per-soon als standaard komen te vervallen.

Per-soon, door-klank, staat oneindig veel dichter bij de ambiguïteit, de muzikaliteit en sociale kwaliteiten van de mens dan het begrip in-dividu. Maar Per-soon staat ook dicht bij dieren en andere levensvormen. Per-soon is 'inclusief'. In Per-soon is de mens een vereniging van autopoiese, van interioriteiten en een belichaming en versterker van de klank van de ander of het andere. Het in-dividu is een moderne uitvinding die volgens Foucault en anderen wordt geproduceerd door de vertogen waaraan de mens wordt blootgesteld en onderworpen. Wij bestrijden dit niet; hierop is wel reflectie mogelijk om te groeien naar nieuwe artistieke vormen van mens-zijn. Deze nieuwe vormen moeten worden gevonden omdat de huidige mens alle bestaande levensvormen, inclusief zichzelf, naar de afgrond leidt.

English summary Municipality New Yssel

The 2020 initiative "Municipality New Yssel", an imaginary river forming the catchment area, is an open non-territorial municipality. New Yssel is a basis for political and artistic self-experiments for which citizens of Nieuwe IJssel are invited to participate. The aim of Nieuwe IJssel is to increase the capacity of personal agency by Personal and Artistic Exercises. This exercising of the personal, the agency everyone of us has, is necessary in order to take back control in all the challenges and entangled crises that Earth, society and individuals face. And if people are not able to work on this, we take care about them into Gemeente Nieuwe IJssel.

In the Municipality Nieuwe IJssel the river and the water become a major player. Humans and non-humans inhabit this Nieuwe IJssel as their aquatic home, as a raft and a rippling mirror.

Verdiepingen, oefeningen en andere praktijken

Op deze pagina verzamelen we aantekeningen en artikelen over eerder genoemde onderwerpen. En publiceren wij de eerste oefeningen.
Deze rubriek is permanent onder constructie.

Outsourcement van Agency(December 2019)
Lees hier over hoe het handelingsvermogen is geoutsourced en hoe dat de wereld in crisis heeft gebracht.
Verdieping op Outsourcement pdf>>

Urgentie Gemeente Nieuwe IJssel (Augustus 2020)
Waarom nu?
Link naar Urgentie.pdf

Verstrengeling van crises (December 2019)
Lees hier over hoe de verschillende crises zijn verstrengeld geraakt en nieuwe wildgroei wordt aangetrokken.
Verdieping op Verstrengeling pdf>>

Persoonlijk handelingsvermogen (Januari 2020)
Verdieping op Persoonlijk handelingsvermogen pdf>>

Uitstulpingen (Februari 2020)
Verdieping op Big Tech, Tijd, Identiteit pdf>>

De Mens als Persoon (Februari 2020).
Verdieping op hoe moeilijk het is Persoon te worden pdf>>

Alom-ideologie, de Natiestaat, Individu als hiaat en Samen ten strijde trekken (November 2019)
Verdieping op 3 aggregaties pdf>>

Denkmal
Eerste publieke kunstwerk Gemeente Nieuwe IJssel, 4 maart 2020>>

BIJNA NABIJ
De Corona crisis als nabijheidscrisis, 27 mei 2020-21 augustus 2020>>.
Link naar Tweede versie

Onderzoeksvoorstel Research Fellowship Het Nieuwe Instituut
Voorstel 24 juli 2020 voor Per-soon / Gemeente / The terrestrial>>

'De drie zusters'
Geschenk aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020>>

'Per-soonlijke politiek'
Opzet voor het Per-soonlijk Politiek Pamflet. 24 en 25 september 2020>>

Bestaande vrijheidspraktijken
leeG - geeL, politiek materiaal link naar Pinterest leeG - geeL, politiek materiaal link naar Showcase Booleaanse Werken link naar websiteBooleaanse Werken link naar ShowcaseTrilemma+ Game link

Word bewoner & blijf op de hoogte

Gemeente Nieuwe IJssel start vanaf 31 januari 2020. Maak jezelf bekend, neem contact op, draag bij en breid het 'stroomgebied' van Gemeente Nieuwe IJssel uit.

Nieuwe IJssel zal jouw gegevens NOOIT voor andere doeleinden gebruiken dan jou op de hoogte te houden van de activiteiten.

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is a non for profit initiatief van Bongers / van Staveren

Je hebt je als bewoner van Gemeente Nieuwe IJssel aangemeld.

Na jouw aanmelding zullen we je de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang en de eerste initiatieven. Wanneer je direct contact met ons zoekt: johannes@fazzination.com of arienne@fazzination.com. Hopen van je te horen!

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative Bongers / van Staveren.