Manifest

Gemeente Nieuwe IJssel


Uit De Groene Amsterdammer, december 2019/januari 2020

"Hoe nu verder?
Diagnoses zijn er volop van de crises waar de wereld mee worstelt. Van de klimaatcrisis tot de crisis in de westerse democratie, van de technologische ontheemding tot het doorgeschoten kapitalisme met zijn groeiende kloof tussen superrijk en kansloos arm - er zijn inmiddels stapels boeken en rapporten over verschenen. Langzaam gaan we nu van diagnose naar voorstellen voor verandering.


Amsterdam / Gendringen, 31 januari 2020

Gemeente Nieuwe IJssel
Oefenen in het per-soonlijk bewonen van de aarde

‘Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen’. Félix Guattari, 1989.

Gemeente Nieuwe IJssel is een artistiek-politieke Gemeente. In Gemeente Nieuwe IJssel mag je anders zijn dan anderen en ook 'anders dan je denkbeeldige zelf'. We starten Gemeente Nieuwe IJssel om een omgeving te bieden voor de enkele mens, in de strijd van de enkeling tegenover de massa, waarin de enkeling zich mentaal en sociaal kan versterken en ontwikkelen. Per-soonlijk handelingsvermogen ontwikkelen om de vraagstukken ter hand te nemen waartoe de groep en de gemeenschap, onder de sterke invloed van technologie en massamedia, niet meer in staat zijn. Handelingsvermogen ontwikkelen is nodig omdat de vermogens van de enkele mens in het huidige versie van burgerschap en als 'aardling' te weinig kan worden aangesproken om in te zetten voor kleinschalig artistiek en politiek handelen. De enkeling die opkomt voor de rijkdom van de menselijke geest, de diversiteit in de gemeenschap en handelt in het belang van alle levende systemen. Gemeente Nieuwe IJssel stelt voor om daarin te gaan oefenen. En daarvan zoveel mogelijk de resultaten ervan te publiceren.

Belangrijk uitgangspunt in Gemeente Nieuwe IJssel is dat de groep er vooral dient zorg te dragen de enkele mens te versterken als enkeling, Foucault noemt dit de-individualiseren. En niet zoals overal en altijd wordt aangenomen dat het individu moet worden 'opgenomen' in de groep. De groep (natiestaat, instituties) regelt het dan verder wel. Als we echter om ons heen kijken, naar de 'Cascade van catastrofes' zien we dat de groep - gemeenschap en politiek - het helemaal niet regelen en dat ook niet meer kunnen. Daarvoor heeft de verstrengeling van crises al veel te wijd en diep kunnen woekeren. Daarom, denkend aan Greta Thunberg, moet de enkeling (kunnen) opstaan. Maar wat ons betreft niet om alleen op te komen voor de ecologie van het mi-lieu maar ook voor de ecologie van de menselijke geest en de ecologie van het sociale en gemeenschappelijke. Wij zien dat de kunst, nu nog geabsorbeerd in massamedia en vermaak en volledig uitgeblust als artistiek-politieke praktijk, het enige is dat een uitweg kan bieden. Iedere per-soon is een kunstenaar.

Gemeente is afgeleid van Meent en is verwant aan Gemeenschap. Gemeente wijst op het beheer van algemeen 'gemeenschappelijk' belang. Gemeente Nieuwe IJssel is een Open Gemeente, iedereen kan er bewoner van worden en iedereen kan meedoen. Gemeente Nieuwe IJssel biedt niet alleen bewoning aan mensen maar zoekt naar vormen voor het bijeenbrengen van alle levende systemen.

In Gemeente Nieuwe IJssel wordt geoefend en geëxperimenteerd. De oefeningen in Gemeente Nieuwe IJssel zijn per-soonlijke oefeningen: per-soon als door-klank, die uitdrukking geeft aan zichzelf en aan anderen die geen 'soon', die geen stem hebben. Oefeningen zijn zowel kunst, politiek, als activistisch; een soort politiek-artistieke meditaties.

We hebben twee Gemeentekantoren geopend als vlot, enclave en galerie om het stroomgebied van Gemeente Nieuwe IJssel mede vorm te geven. Een kantoor met laboratorium in de Achterhoek aan de grens met Duitsland en een in Amsterdam waar ook een galerie is gevestigd. Van hieruit wil Gemeente Nieuwe IJssel uitgroeien om ruim onderkomen te kunnen bieden aan deze nieuwe per-soonlijke, artistieke, politieke en ecologische praktijk.

Een korte verdieping en achtergrond
De menselijke geest, de gemeenschap (het publieke, sociale en politieke) en het milieu zijn als concepten bijna altijd gescheiden van elkaar gedacht en worden daardoor ook cultureel en politiek niet met elkaar verbonden. Maar deze drie dimensies staan al vele decennia onder sterke invloed van een diepgeworteld en wijdverspreid kapitalisme. Deze invloed veroorzaakt dusdanig catastrofale uitwassen - die verstrengeld zijn geraakt - dat in die verstrengeling langzaam de samenhang tussen de drie ecologieën aan de oppervlakte komt. Wat helemaal los van elkaar wordt gedacht, menselijke geest, gemeenschap en mi-lieu blijkt onder het oppervlak volledig met elkaar te verbonden te zijn.

Dat er een sterke interactie is tussen economie en de invloed van de mens op het mi-lieu en op de opwarming van de aarde staat buiten kijf. Maar de effecten van het kapitalisme op de menselijke geest - en hoe de geest in de uniekheid kan zijn verbonden met het sociale en de aarde - wordt in de vergelijkingen stelselmatig buiten beschouwing gelaten. Terwijl in het kapitalisme juist de menselijke geest het meest direct bestookt wordt: massamedia die aanzet tot consumptie en homogeniteit en die de diepte en de rijkdom en gevarieerdheid van de menselijke geest beperkt en controleert. Naast traditionele massamedia heeft sociale technologie daar recent nog een schepje bovenop gedaan en beheerst nu de enkeling via het controleren van de groep, en van de politieke gemeenschap. Diversiteit op de schaal van de geest - mentale diversiteit - neemt nu in gelijke tred af met de diversiteit binnen de sociale gemeenschappen en de bio-diversiteit op de schaal van de aarde.

Voor een heldere en scherpe verbinding tussen menselijke geest, het sociale en het mi-lieu hebben de Franse psychoanalyticus, schrijver en activist Félix Guattari en de Noorse bioloog Arne Naess in 1989 gelijktijdig het begrip ‘ecosofie’ gemunt. Guattari heeft binnen de ecosofie het concept van ‘De drie ecologieën’ ontwikkeld. De ecologie van het mi-lieu werd uitgebreid naar de menselijke geest en het sociale lichaam, om in de samenhang ertussen de balans tussen levende systemen proberen veilig te stellen.

Kunst speelt een heel belangrijke rol in het gevrijwaard kunnen blijven tegen de krachten van het kapitalisme omdat kunst als enige 'categorie' vrije verbanden tussen manifestaties van de geest, het lichaam, de gemeenschap en het fysieke en de aarde mogelijk maakt. Guattari vergelijkt kunst met de wereld zoals die wordt beleefd door de schizofreen. De vrije en ongeordende bewegingen tussen alle lagen van de werkelijkheid, vrij van de ordening die wordt opgelegd door macht en structuren, ziet Guattari niet als psychische ziekte maar kunnen helpen te begrijpen hoe de menselijke geest wordt beperkt, en hoe de mens wordt geïnstrumentaliseerd in sociale en economische structuren.

Technologie heeft de afgelopen drie decennia de mogelijkheid de drie ecologieën dwars met elkaar te verbinden geweldig gecompliceerd en de problemen ertussen verdiept. Waar technologie in de jaren 80 en 90 nog als heil werd gezien omdat ze zou kunnen bijdragen aan de ontsnapping aan de ideologie via gemeenschappelijke vrijheidspraktijken (sociale media avant la lettre) is technologie nu zowel de menselijke geest als de (politieke) gemeenschappelijkheid binnengedrongen, en vlakt daarbinnen als 'sociale massamediale technologie' de geest verder af en stookt de verschillen tussen individuen en gemeenschappen op. Niet om nieuwe samenhang mogelijk te maken voor het individu of in de gemeenschap maar puur alleen als verdienmodel van deze technologie. En omdat de mens uiteindelijk haar technologie wordt, technologie niet bezien als extensie maar als verinnerlijking, ís de mens verdeeld geraakt. De strijd en het verzet van de enkeling voor het werken aan een balans tussen de eigen geest, gemeenschap en aarde is mede onder invloed van de bestaande technologieën nagenoeg kansloos geworden. Wij pleiten daarom voor het ontwikkelen en het denken in per-soonlijke media in antwoord op sociale technologie.

Om nieuw handelingsvermogen op te sporen en beweging te maken stellen we een nieuwe Gemeente voor, een nieuw bewonersconcept en we stellen voor te gaan oefenen.

OEFENEN
Gemeente Nieuwe IJssel richt zich op het ontwikkelen en hosten van artistiek-politieke oefeningen. 'Oefenen baart kunst' zoals Peter Sloterdijk memoreert; van hem hebben we het idee van oefenen geleend. Oefenen gaat over het verband leren zien en daarin actief te zijn tussen de eigen geest, het sociale en de aarde. Dat is helemaal niet eenvoudig omdat de individuele mens is getraind om als enkeling in het kapitalisme te overleven. In het kringgesprek op de lagere school wordt deze spanning al zichtbaar: menselijke expressie en sociale veiligheid staan op steeds gespannener voet. De uitdagingen die de mensheid voor zich heeft kunnen alleen door menselijk handelen veranderen. Daarom is het vergroten van per-soonlijk handelingsvermogen essentieel.

Een eerste reeks oefeningen hebben we op deze website geordend. Deze oefeningen gaan in op de per-soon, op het leren door-klank te zijn. Oefeningen gaan in op grens en afbakening, ontwerpen en bouwen aan de wereld en aan taal, toon en stem.

Oefeningen kunnen puur persoonlijke onderzoekingen zijn, oefeningen in een kleine groep maar ook oefeningen in (denkbeeldig) grote samenstellingen. Oefenen kan binnen en buiten plaatsvinden, alleen, tussen mensen en met dieren, planten en dingen. Link naar oefeningen.

Gemeente Nieuwe IJssel - Johannes Bongers en Arienne van Staveren

-------------------------------------------------

Op deze eerste website van Gemeente Nieuwe IJssel kun je meer informatie vinden, bijvoorbeeld over oefenen, over per-soon of over onze inspiraties. Ook hebben we een onderdeel waar documenten bij elkaar staan. En je kunt je hieronder aanmelden om bewoner te worden en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond Gemeente Nieuwe IJssel. En om met ons in contact te komen.

Aanvulling: per 1 januari 2021 start de Gemeentegalerie. Galerie Nieuwe IJssel in Amsterdam op KNSM-laan 708. Een nieuwe ruimte voor kunst, denken en het ontwerpen van politiek, omgeving en binnenwereld.

De eerste oefeningen tijdens Corona
Hieronder links naar de eerste publieke oefeningen die in Gemeente Nieuwe IJssel zijn uitgevoerd. Deze oefeningen zijn de uitdrukking van artistiek-politiek burgerschap. Link naar alle oefeningen

De eerste oefening, tijdens Corona, is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan Gemeente Oude IJsselstreek en het werk heet DENKMAL. Het werk is geïnspireerd op Guattari’s ‘De drie ecologieën’ uit 1989 (Les trois écologies) …”breidt hij de traditionele definitie van ecologie uit tot sociale relaties en menselijke subjectiviteit, evenals milieuproblemen. In ‘De drie ecologieën’ stelt Guatarri dat de ecologische crises die onze planeet bedreigen, het directe gevolg zijn van de uitbreiding van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat er een nieuwe ecologische benadering moet worden gevonden die de verschillen tussen alle levende systemen respecteert.

“Deze oefening is van 1 tot 4 maart 2020 in Amsterdam en Gendringen uitgevoerd Link naar Denkmal.pdf

De volgende grote oefening heet 'De drie zusters' en is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020. Het is ook tijdens de Corona lockdown gemaakt maar pas later verzonden. Het geschenk bestaat uit drie onderdelen: een publiek kunstwerk, de plaatsing van meerdere berkentrio's in de Gemeente Amsterdam en het verzoek aan de Gemeente Amsterdam een gesprek te starten om Zustergemeente van Gemeente Nieuwe IJssel te worden.

Link naar 'De drie zusters'.pdf

De derde oefening is een onderzoeksvoorstel 'New Institutional Practices' voor Het Nieuwe Instituut, 24 juli 2020. Link naar 'Onderzoeksvoorstel'.pdf

De vierde oefening is een per-soonlijke oefening: Bijna Nabij. Een tekst geschreven van 28 mei tot 8 juni 2020. Het is een oefening iets over de eigen tijd te schrijven via het begrip 'nabijheid'. Link naar 'Bijna Nabij'.pdf

Uitnodiging
De vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel nodigen eenieder uit die in bovenstaand gedachtengoed is geïnteresseerd om deel te nemen aan Gemeente Nieuwe IJssel. Wij denken aan kunstenaars en ontwerpers, politici en politiek geïnteresseerden, journalisten, milieu activisten, creatieven, Gemeente ambtenaren, leerkrachten en les ontwikkelaars, agrariërs en tuinders, sporters, schrijvers en denkers, bestuurders, techneuten en informatie architecten, dieren liefhebbers, werkers in het sociale domein, makers en ambachtslieden, studenten en docenten, wetenschappers en andere per-sonen. Iedereen kan met reflecties, initiatieven en bijdragen aan Gemeente Nieuwe IJssel. En we zoeken verder contact met eenieder die via acties, beeld, code, verspreiding, taal en vertaling deel wil nemen in Nieuwe IJssel, Neue Issel, New Yssel en Nouvel l'Yssel.

Ook strijken we graag op uw locatie neer om over Gemeente Nieuwe IJssel te praten of om te oefenen. Wij nodigen je uit bewoner van Nieuwe IJssel te worden. Maak jezelf bekend door hieronder contact met ons op te nemen.

OVER GEMEENTE NIEUWE IJSSEL

De missie van Gemeente Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een open Gemeente voor artistiek-politieke oefening, actie en verandering. In Gemeente Nieuwe IJssel staan de begrippen per-soon, persoonlijk handelingsvermogen en oefenen centraal. Deze begrippen hebben zowel artistiek, filosofisch als politiek en ecologisch een grote betekenis.

De missie is om van Nieuwe IJssel een Gemeente te maken voor het agenderen, vormgeven, publiceren en het aanjagen van versterking van het per-soonlijk handelingsvermogen. Door het helpen ontwikkelen van praktijken, oefeningen en leidraden voor per-soonlijk handelingsvermogen kan in deze belangrijke periode van 'Cascade van Crises' de per-soon tot expressie komen en het per-soonlijke een sturende plaats krijgen in wat nu door zelf- en groepstechnologie wordt beheerst.

Gemeente Nieuwe IJssel
We zijn op zoek geweest naar een passende verschijning voor dit initiatief. Een politieke partij, een nieuwe commons, een centrum voor actuele kunst, een NGO, een tuin, een online magazine, een filosofisch platform, een debatcentrum: Gemeente Nieuwe IJssel is het allemaal, maar moet het ook allemaal niet zijn. De Gemeente als vorm is zowel passend als ontregelend.

Gemeente
Gemeente is afgeleid van meent en is verwant aan gemeenschap. Deze gemeentelijke ruimte willen we opnieuw begaanbaar maken. De meent, benaming voor het land in gemeenschappelijk eigendom is actueel geworden als common en maakt een revival door in alternatieve samenlevingsvormen als antwoord op kapitalistische eigendoms- en verdelingsvraagstukken. 'Gemeente' zoals we het nu kennen heeft zich te functioneel tot grondgebonden bestuurslichaam ontwikkeld, en is als 'meentelijke' vrijheidspraktijk verloren gegaan. Een essentieel verschil van Gemeente Nieuwe IJssel met andere Gemeenten is dat niet alleen mensen maar alle levende wezens bewoner van Gemeente Nieuwe IJssel zijn. Per-soon zijn - door-klank zijn - geldt voor ieder bezield wezen. Lees hier meer over per-soon

Nieuwe IJssel
Nieuwe IJssel is een met water, stromen, beweging en splitsingen doordrenkte naam. De vloeibaarheid is een antwoord grondgebondenheid. En water en het aquatische zijn op vele manieren met de crises in onze tijd verbonden. Gemeente Nieuwe IJssel is een stroomgebied en is niet aan één geografisch gebied gebonden of beperkt zich in één land. Daarmee maakt Nieuwe IJssel allerlei grenzen - grenzen die sterk met identiteit zijn verbonden - doorlaatbaar.

Over De drie ecologieën
In ‘De drie ecologieën’ van de Franse filosoof en psychoanalyticus Félix Guattari (1930-1992) ontwikkelt hij heeft het begrip ‘ecosofie’. Filosofie is de liefde voor de wijsheid. Deze vriendschap verschuift in het begrip ‘ecosofie’ naar het eco, de oikos, de huishouding die in de onderlinge afhankelijkheid tussen geest, maatschappij en milieu wordt gevoerd. In ‘De drie ecologieën’ uit 1989 "breidt hij de traditionele definitie van ecologie uit tot sociale relaties en menselijke subjectiviteit, evenals milieuproblemen". Guattarri stelt dat “de ecologische crises die onze planeet bedreigen, het directe gevolg zijn van de uitbreiding van een nieuwe vorm van kapitalisme en dat er een nieuwe ecologische benadering moet worden gevonden die de verschillen tussen alle levende systemen respecteert.“

Iedere per-soon is een kunstenaar
Het motto 'Iedere mens is een kunstenaar' van Joseph Beuys is volgens ons niet meer mogelijk. Daarvoor is het handelingsvermogen van de mens te stelselmatig afgebroken en niet meer beschikbaar om vorm aan zichzelf en de gemeenschap te kunnen geven. Want dat is wat het motto van Beuys betekent. Daarom zoeken we naar een nieuwe manier om deze ambitie opnieuw mogelijk te maken. De opzet van Gemeente Nieuwe IJssel is erop gericht 'Iedere per-soon is een kunstenaar' mogelijk te maken. Gemeente Nieuwe IJssel wil dit bewerkstelligen door aandacht naar de Per-soon te verleggen. Oefenen om daaraan uitdrukking te geven en het vergroten van per-soonlijk handelingsvermogen staat in deze Gemeente centraal. Daarvoor ontwikkelen we artistiek-politieke oefeningen.

Gemeente Nieuwe IJssel is oefenen

Oefenen
Bewoners van Gemeente Nieuwe IJssel maken en verzamelen inhoud en organiseren zich rond oefeningen. Oefeningen die leiden tot de vergroting van persoonlijk handelingsvermogen. Hieronder de eerste thema's en onderwerpen. Hopenlijk prikkelt onze collectie, ook om eigen ideeën en vormen toe te voegen.

Nieuwe IJssel wil oefeningen gaan faciliteren en de resultaten, waar mogelijk en wenselijk, publiceren. Oefeningen kunnen waarnemingen zijn , handelingen, artikelen, performances, openbare bijeenkomsten, acties, feesten of presentaties. Fysiek ontmoeten is een belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen en borgen van veranderingsprocessen. Daarom zoeken we contact met anderen om het stroomgebied van Gemeente Nieuwe IJssel uit te breiden.

Oefeningen kunnen alleen of samen worden uitgevoerd, op locaties van Gemeente Nieuwe IJssel of puur in ieders eigen hoofd. Het hangt af van de inhoud, de vorm en of mensen andere mensen nodig hebben.

Per-soonlijke thema's
fascinatie en interessehandwerken en denkeniedere mens is een kunstenaar per-soonlijke democratiebakens voor identiteitcreativiteit vs. artisticiteit
De dimensies
leren tijd te lezenwereldgeschiedenisje plaats leren kennenbrevet halen voor het vlot en het narrenschip ordenen en verzamelen
Grens en afbakening
Go Schizo!doorlaatbaarheid en membranenmaskers maken: wat denk je wel wie je bent? waar raakt per-soonlijk de ander?per-soonlijk geweldde mens als grens en transitieartistiek-politiek ontwerpen. utopie en dystopiein- en uitsluiting: muren - wanden en doorlaatbaarheid'gemeentelijk netwerk' loketaandacht, attentie, isolatie en uitsluitingde dood en het ontwerpen ervanIdentiteit ('The lies that bind')
Per-soonlijke ontwikkeling
zelfzorg en expressieagency voor niet- levende verschijnselenlichaamsuitbreiding en behoud samenwerken met onbekendencartografie als bakenzelf-beeld persoonlijke media prototypenwerken aan een per-soonlijke en professionele biografie
Bouwen aan de wereld
de nieuwbouw en renovatie van levende systemendoorlaatbaarheid in (technologische) informatiearchitectuurcursus tijdruimte compressiedenken-bouwen-wonengrond-ongebonden identiteitenverloren ideeën de wal en het schipin cultuur brengen
Maken, materie en ambacht
model zijn en modellen makengrondbewerken (grondboren, spitten en harken)vlot bouw en waterlevenhet tekenen van de wereldstromen en vloeibaarheidtekst en textiele werkvormenvouwkunstambacht en technologie
Taal en toon
open- en dichtkunstrekenen met taaldialect en stemper-soonlijke refreinenmusiceren met dierenhet lichaam als klankkastper-soonlijk handschrift
Aandachtig
zelfaandachtmaak contact met een diermens-dier toesprakenidentificatie met niet-menselijke wezensde per-soonlijke tuin
De eerste publieke oefeningen
Hieronder links naar de eerste publieke oefeningen die in Gemeente Nieuwe IJssel zijn uitgevoerd. Deze oefeningen zijn de uitdrukking van artistiek-politiek burgerschap. Alles in Corona tijd.

Denkmal is van 1 tot 4 maart 2020 in Amsterdam en Gendringen uitgevoerd. Link naar Denkmal.pdf

De tweede oefening is een onderzoeksvoorstel 'New Institutional Practices' voor Het Nieuwe Instituut, 24 juli 2020. Het onderzoek handelt over hoe de ecologieën van mens, gemeenschap en aarde samenhangen. Link naar 'Onderzoeksvoorstel'.pdf

De derde grote oefening heet 'De drie zusters' en is een geschenk van Gemeente Nieuwe IJssel aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020.

Link naar 'De drie zusters'.pdf

De vierde oefening is een per-soonlijke schrijfoefening: Bijna Nabij. Een tekst geschreven van 28mei - tot 8 juni 2020. Het is een oefening iets over de eigen tijd te schrijven via het begrip 'nabijheid'. Link naar Bijna Nabij.pdf

Bestaande vrijheidspraktijken
leeG - geeL, politiek materiaal link naar Pinterest leeG - geeL, politiek materiaal link naar Showcase Booleaanse Werken link naar websiteBooleaanse Werken link naar ShowcaseTrilemma+ Game link

Motivatie en inspiratie

Wat motiveert en inspireert ons?
De vlotbouwers van Nieuwe IJssel zijn geïnspireerd door kunstenaars als Joseph Beuys en door de Situationisten. En door 'De drie ecologieën van Félix Guattari.

Een van onze grote inspiratiebronnen is Joseph Beuys en zijn 'Erweiterte Kunstbegriff'. Beuys ondermijnde het Moderne Kunst begrip door een persoonlijke compositie van artistieke middelen, symbolische diepte en politieke wilskracht. Beuys streefde ernaar met zijn kunst de maatschappij te veranderen door het verandervermogen terug in handen van ieder individu te leggen. Daarvoor moest de praktijk en het Moderne Kunst begrip op de schop; in die praktijk schuilt geen ambitie de wereld te veranderen. Die ambitie is na zijn dood in 1986 volledig opgegaan in de markt en verzand in academisme. Beuys' werk dringt zich op als een sociale sculptuur en een levenssysteem waarin het menselijk handelen politiek en artistiek is en de mens als kunstenaar, als maker van zijn eigen omgeving, centraal staat. Creativiteit en non-conformisme zijn vrijheidspraktijken die dit systeem levensvatbaar en veranderlijk houden.

In een interview met Beuys uit 1980 betoogt hij dat de eerste fase van het ontwikkelen van een 'Erweiterte Kunstbegriff' uit het experimenteren met acties moet bestaan. Interview met Joseph Beuys, 1980

Een andere inspiratie voor Nieuwe IJssel is de beweging van de Situationisten (Internazionale Situazionista). Als een van de laatste avant-gardes van de moderne tijd bewogen Guy DeBord, Constant en anderen tussen kunst en politieke filosofie en bereidden met hun werk de beweging van Parijs 1968 voor. Nieuwe IJssel wil een soortgelijk platform zijn voor individuele en groeps-vrijheidspraktijken en om het alledaagse leven van zijn ideologie te bevrijden.

Félix Guattari is een fundamentele inspiratie voor Gemeente Nieuwe IJssel. Als filosoof ontwikkelde hij het begrip 'ecosofie' en schreef samen met Gilles Deleuze baanbrekende filosofische monumenten, als psycho-analyticus werkte Guattari zijn leven lang in een psychiatrische kliniek in Cour-Cheverny en als activist initieerde hij vele dwarsverbindende bewegingen. Het verband dat hij en Deleuze legt tussen schizofrenie en kapitalisme is een grote inspiratie geweest voor hoe wij nu aankijken tegen de kunst. Onze visie dat de vrije ruimte in de kunst een veel grotere betekenis moet kunnen krijgen voor de wereld wordt door de 'schizo-analytische karteringen' onderstreept. Kunst en kunstenaars moeten veel vrijer en veel diverser verbanden maken tussen volledig van elkaar gescheiden gebieden en kennis.

Schrijvers en denkers die ons verder motiveren en inspireren zijn Adorno, Agamben, Appiah, Arendt, Bachelard, Bauman (quote over Liquid Modernity), Blanchot, Bolter en Brusin, Borges, ten Bos (cascade van catastrofes), Braidotti, Butler, Colomina, Davis, Deleuze, van Dijck, Djaïz, Eisenman, M. Februari, Foucault, Freud, Ghemawat, Guattari, Heidegger, Haraway, Kunneman, Latour, Lefort, Lijster, Lovelock, Lutticken, Marx, Mason, Mazzucato, McLuhan, Mouffe, Morton, Murray, Nietzsche, Oosterling, Perec, Piketty, Rodrik, Said, Sassen, Schinkel, Sennett, Simmel, Sloterdijk, Szeemann, Tafuri, Tang, Tiravanija, Verhaeghe, Vygotsky, Karl Weick, Žižek en anderen. Maar we werken ook met inzichten uit de kosmologie, metaalkunde, systeemdynamica, biologie, informatietheorie, menselijke geografie en de architectuurtheorie.

In het recente verleden hebben we als onderzoeker en veranderaar en als concept ontwikkelaar gewerkt aan concrete en complexe vraagstukken in het bestuurlijke, artistieke, sociale en het technologische domein. Naast werkverbanden zijn er verscheidene zelf gestarte langjarige projecten:
Case Study House Omega (Kunst, architectuur en sociale verbeelding 1996-2000)Stalingrad (Anti-marketing organisatie 2010-2014)Trilemma+ Game (Democratie-Globalisering-Natiestaat-Informatietechnologie 2013-2020)Fazzination.com / Fazz.io (Founders van sociaal kennisplatform 2013-2019) geeL, Politiek Materiaal (2012- nu) momenteel met Sensework en als lector en academic director van het Lectoraat Leren en Innoveren (MLI) en het werken aan Boolean Works op booleanworks.nl.

Info Gemeente Nieuwe IJssel

Bij de start heeft Gemeente Nieuwe IJssel twee 'vlotten' of bruggenhoofden: een in de stad en een op het platteland, in de Countryside. Een werkplaats en een kleine galerij bevinden zich op het KNSM-eiland in Amsterdam. Het tweede anker is Gendringen, in de Achterhoek, een grensplaats in het oosten van Nederland. Om van daaruit Duitsland en Europa in te stromen.

Vlotten:
KNSM-laan, Amsterdam
Grotestraat, Gendringen

Vlotbouwers:
Johannes Bongers
Arienne van Staveren

johannes@fazzination.com
arienne@fazzination.com

Neem contact op om een bijdrage te leveren en om het stroomgebied van Nieuwe IJssel met jouw locatie uit te breiden.

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative of Bongers / van Staveren

Per-soon is door-klank

I
Het lijkt ons een nuttige vraag, ook naar de toekomst toe, hoe de mens het met de wereld en zichzelf zover heeft kunnen laten komen. In de kern begint de vraag 'Hoe is de mens?' bij ieder van ons, gaat over ons zelf als individu, de mens vrij van de groep, van gedwongen rollen en functies. Kunnen we onszelf als zodanig voorstellen?

Greta Thunberg is een persoon die vrij van de groepsdruk opereert. Daar wordt met bewondering naar gekeken, zo onafhankelijk en passend als haar bijdrage aan de wereld is. Naar eigen zeggen zet Greta Thunberg haar Syndroom van Asperger in om in de klimaatcrisis anderen tot handelen aan te kunnen zetten.

"For those of us on the spectrum almost everything is black or white. We aren't very good at lying and we usually don't enjoy participating in the social game as the rest of you seem so fond of. I think in many ways we autistic are the normal ones and the rest of the people are pretty strange—especially when it comes to the sustainability crisis."

Maar ook zonder Syndroom van Asperger moet de mens vrij kunnen komen om focus te ontwikkelen. Om uit de vrijgekomen energie per-soonlijke dingen te doen. En om met die nieuwe dingen anderen te inspireren tot eigen denken en handelen. De huidige politiek is teveel gericht op hoop en niet op actie, ook een inzicht dat Greta Thunberg aan de wereld heeft gegeven.

Greta Thunberg laat zien dat het experimenteren met persoonlijk handelingsvermogen, agency, een manier is voor het maken van nieuwe verbindingen tussen ons per-soonlijke leven en de wereld om ons heen. Het ervaren van deze verbindingen en mogelijkheden is een eerste belangrijke en positieve opbrengst zo'n oefening.

Voor ons als vlotbouwers van Gemeente Nieuwe IJssel is Greta Thunberg verbonden met de kunstenaar Joseph Beuys, met de filosoof en activist Guattari en met de Situationist International waaraan wij begin 2019 de inspiratie ontleenden voor het starten van Gemeente Nieuwe IJssel.

II De Per-soon als door-klank (mei-augustus 2020)
De persoon, per-soon, is een door-klank. De – tussen per en soon tekent het verschil tussen het oude en het nieuwe begrip. Per-soon is in de kern een membraan, een lichaam dat in trilling is of kan worden gebracht. De per-soon is een door-klinking, een muzisch wezen dat beweegt tussen zelf-klank, door-klank als klankkast van het eigen geluid en als vertolker of versterker van de stem van de ander. De door-klank is dus niet slechts de door-klinking van een klank van iets anders, als een persona (masker of vertolker), maar door-klank is allereerst de door-klinking van de klank zelf, de versterker en de klank als agency, het klinken van de klank. De per-soon kan in zichzelf redeneren en denken, kan bewust eigen klank overbrengen en kan verklanken: manieren om bestaande ‘soon’ nieuw in te passen. De per-soon is de degene die de klank voortbrengt en kan alle klanken tot klinken brengen. Het begrip Per-soon is goed terug te horen in ‘persoonlijk’ dat de taaluitdrukking is die dicht bij de enkele mens ligt, wanneer deze het over zichzelf heeft. De per-soon is ook de noodzakelijke conditie om kunstenaar te kunnen zijn. De per-soon als mens is de mens in de derde natuur en volgt de mens als dier en de mens als cultuurwezen in de eerste en tweede natuur op. Deze mens in de derde natuur kan in nabijheid van de per-soon, de gemeenschap en de aarde (The Terrestrial) bewegen. En dat is nodig om tegen de bestaande ideologie in op te kunnen treden, de uitdagingen van de systeemcrises het hoofd te kunnen bieden en aan een per-soonlijke toekomst te bouwen.

Het belangrijkste verschil van Gemeente Nieuwe IJssel met andere Gemeentes is, is dat alle levende wezens er bewoners van kunnen zijn. Per-soon zijn geldt voor ieder levend wezen. De per-soon gaat daarmee terug naar de eerste menselijke natuur, is weer samen met andere dieren en planten, maar niet in de drang deze te overheersen maar om te oefenen deze en zichzelf niet te overmeesteren. En om te luisteren hoe per-sonen klinken.

Er is commentaar geweest op per-soon als nieuw bewonersbegrip van Gemeente Nieuwe IJssel: persoon zou niet passen op het vraagstuk dat we agenderen. Persoon stamt in die kritiek af van 'persona' dat in het Latijn 'masker' en 'vertolker' betekent. Niet wat je primair wilt zijn zou je in eerste instantie zeggen. Dat de betekenis van persona een on-persoonlijk masker zou zijn is volgens ons een media-historisch misverstand. We zien het masker allereerst als een klankkast.

Het klassiek Griekse toneelmasker met de grote monduitsparing diende in de amphitheaters niet in eerste instantie om het anders zijn tussen speler en toneelrol te benadrukken, maar is oorspronkelijk een technisch hulpmiddel om de menselijke stem tot in de verste uithoeken van het enorme theater te laten door-klinken. Het masker is dan juist een versterker. Daarna heeft het masker zich ontwikkeld tot toneelspel-attribuut en heeft bijgedragen in de ontwikkeling van het repertoire van het klassieke toneel waarin één speler meerdere rollen kon vertolken. Daarin verruilde deze het ene met het andere masker. Later, toen andere audio versterkingen mogelijk werden, zijn zowel het masker als de meerdere rollen door één per-soon als standaard komen te vervallen.

Per-soon, door-klank, staat oneindig veel dichter bij de ambiguïteit, de muzikaliteit en sociale kwaliteiten van de mens dan het begrip in-dividu. Maar Per-soon staat ook dicht bij dieren en andere levensvormen. Per-soon is 'inclusief'. In Per-soon is de mens een vereniging van autopoiese, van interioriteiten en een belichaming en versterker van de klank van de ander of het andere. Het in-dividu is een moderne uitvinding die volgens Foucault en anderen wordt geproduceerd door de vertogen waaraan de mens wordt blootgesteld en onderworpen. Wij bestrijden dit niet; hierop is wel reflectie mogelijk om te groeien naar nieuwe artistieke vormen van mens-zijn. Deze nieuwe vormen moeten worden gevonden omdat de huidige mens alle bestaande levensvormen, inclusief zichzelf, naar de afgrond leidt.

English summary Municipality New Yssel

The 2020 initiative "Municipality New Yssel", an imaginary river forming the catchment area, is an open non-territorial municipality. New Yssel is a basis for political and artistic self-experiments for which citizens of Nieuwe IJssel are invited to participate. The aim of Nieuwe IJssel is to increase the capacity of personal agency by Personal and Artistic Exercises. This exercising of the personal, the agency everyone of us has, is necessary in order to take back control in all the challenges and entangled crises that Earth, society and individuals face. And if people are not able to work on this, we take care about them into Gemeente Nieuwe IJssel.

In the Municipality Nieuwe IJssel the river and the water become a major player. Humans and non-humans inhabit this Nieuwe IJssel as their aquatic home, as a raft and a rippling mirror.

Verdiepingen, oefeningen en andere praktijken

Op deze pagina verzamelen we aantekeningen en artikelen over eerder genoemde onderwerpen. En publiceren wij de eerste oefeningen.
Deze rubriek is permanent onder constructie.

Outsourcement van Agency(December 2019)
Lees hier over hoe het handelingsvermogen is geoutsourced en hoe dat de wereld in crisis heeft gebracht.
Verdieping op Outsourcement pdf>>

Urgentie Gemeente Nieuwe IJssel (Augustus 2020)
Waarom nu?
Link naar Urgentie.pdf

Verstrengeling van crises (December 2019)
Lees hier over hoe de verschillende crises zijn verstrengeld geraakt en nieuwe wildgroei wordt aangetrokken.
Verdieping op Verstrengeling pdf>>

Persoonlijk handelingsvermogen (Januari 2020)
Verdieping op Persoonlijk handelingsvermogen pdf>>

Uitstulpingen (Februari 2020)
Verdieping op Big Tech, Tijd, Identiteit pdf>>

De Mens als Persoon (Februari 2020).
Verdieping op hoe moeilijk het is Persoon te worden pdf>>

Alom-ideologie, de Natiestaat, Individu als hiaat en Samen ten strijde trekken (November 2019)
Verdieping op 3 aggregaties pdf>>

Denkmal
Eerste publieke kunstwerk Gemeente Nieuwe IJssel, 4 maart 2020>>

BIJNA NABIJ
De Corona crisis als nabijheidscrisis, 27 mei 2020-21 augustus 2020>>.
Link naar Tweede versie

Onderzoeksvoorstel Research Fellowship Het Nieuwe Instituut
Voorstel 24 juli 2020 voor Per-soon / Gemeente / The terrestrial>>

'De drie zusters'
Geschenk aan de Gemeente Amsterdam, 15 augustus 2020>>

'Per-soonlijke politiek'
Opzet voor het Per-soonlijk Politiek Pamflet. 24 en 25 september 2020>>

Bestaande vrijheidspraktijken
leeG - geeL, politiek materiaal link naar Pinterest leeG - geeL, politiek materiaal link naar Showcase Booleaanse Werken link naar websiteBooleaanse Werken link naar ShowcaseTrilemma+ Game link

Word bewoner & blijf op de hoogte

Gemeente Nieuwe IJssel start vanaf 31 januari 2020. Maak jezelf bekend, neem contact op, draag bij en breid het 'stroomgebied' van Gemeente Nieuwe IJssel uit.

Nieuwe IJssel zal jouw gegevens NOOIT voor andere doeleinden gebruiken dan jou op de hoogte te houden van de activiteiten.

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is a non for profit initiatief van Bongers / van Staveren

Je bent als bewoner van Gemeente Nieuwe IJssel aangemeld.

Na jouw aanmelding zullen we je de komende tijd op de hoogte houden van de voortgang en de eerste initiatieven. Wanneer je direct contact met ons zoekt: johannes@fazzination.com of arienne@fazzination.com. Hopen van je te horen!

© Gemeente Nieuwe IJssel 2020. All rights reserved. Nieuwe IJssel is a non for profit initiative Bongers / van Staveren.